Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Chức năng của lục lạp là gì ?

Câu 2  Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống :

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá đơn có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống chỉ mang một phiến, cả cuống và phiến cùng rụng một lúc.

 

2

Có hai kiểu gân lá : hình mạng, hình song song.

 

3

Gân lá bao gồm mạch gỗ và mạch rây, có chức năng vận chuyển các chất.

 

4

Lá gồm có phiến và cuống, trên phiến có nhiều gân.

 

5

Lá chế tạo tinh bột suốt ngày đêm.

 

6

Cây hô hấp suốt ngày đêm.

 

7

Nước, khí cacbônic là nguyên liệu cho cây quang hợp.

 

8

Phần lớn nước do rễ hút vào cây được dùng để chế tạo chất hữu cơ.

 

9

Hiện tượng thoát hơi nước qua lá có vai trò quan trọng trong

đời sống của cây.

 

10

Lá của cây xương rồng biến thành gai để không bị động vật ăn.

 

Lời giải

Câu 1 

Lục lạp chính là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Chúng chỉ được tạo thành khi có đủ ánh sáng, vì vậy nếu trồng cây ở chỗ thiếu ánh sáng, lá sẽ vàng dần, sau một thời gian cây có thể chết.

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

S


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”