Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Nước, không khí, nhiệt độ có vai trò như thế nào đối với sự nảy mầm của hạt ?

Câu 2. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Vỏ quả do vách bầu biến đổi thành.

 

2

Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, tạo độ thoáng khí.

 

3

Nhiệt độ quá thấp hoặc quá cao hạt cũng không làm ảnh hưởng tới sự nảy mầm của hạt.

 

4

Tất cả các loại quả khi chín thì vỏ đều mở.

 

5

Hạt ngô, hạt lúa, hạt kê... phôi của hạt mang 1 lá mầm.

 

Lời giải

Câu 1 

-  Khi hạt già, lượng nước trong hạt giảm xuống đến mức thấp nhất, phôi trong hạt chỉ sống được ở mức độ cầm chừng. Khi có đủ độ ẩm, nước được hút vào hạt tham gia vào sự biến đổi các chất bên trong tế bào của hạt làm cho phôi hạt chuyển sang trạng thái hoạt động, hạt mới nảy mầm được.

-  Khi hạt nảy mầm, phôi hô hấp rất mạnh nên hạt cần rất nhiều ôxi. Nếu thiếu oxi cây mầm sẽ bị ngạt, tình trạng ngạt kéo dài cây mầm sẽ chết. Điều này liên quan đến yếu tố nước, nếu quá nhiều nước, hạt bị ngập, dễ bị ngạt vì thiếu khí ôxi để hô hấp. Trừ một số cây đã thích nghi với môi trường nước, hạt của nó có khả năng lấy được khí ôxi hoà tan trong nước nên có thể nảy mầm được trong điều tiện ngập nước. 

-  Các chất dự trữ của hạt bị biến đổi cung cấp cho quá trình nảy mầm, sự biến đổi đó cần có nhiệt độ thích hợp. Bên cạnh đó, các tế bào của cây mầm ở mỗi loài chỉ sống và hoạt động được ở nhiệt độ nhất định. Nhiệt độ quá cao hoặc quá thấp đều ảnh hưởng xấu đến quá trình biến đổi của các chất và sự phát triển của cây mầm.

Câu 2

1

2

3

4

5

Đ

Đ

S

S

Đ