Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Khoai tây sinh sản bằng gì ?

Câu 2 . Ghép mắt gồm những bước nào ?

Câu 3. Chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các hình thức sinh sản sinh dưỡng nhân tạo)

Cột B

(Ví dụ)

Trả lời

1. Giâm cành.

a) Sắn

l…

2. Chiết cành.

b) Bưởi

2...

3. Ghép cây.

c) Mía

3...

4. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm

d) Nhãn

4...

 

e) Cà chua

 5...

Lời giải

Câu 1 .

Khoai tây sinh sản bằng thân củ, củ khoai tây là một phần thân của cây nằm trong đất, phình to thành củ chứa chất dinh dưỡng dự trữ. Trên củ khoai có những vảy nhỏ che chồi non ở bên trong, sau một thời gian, chồi của củ khoai sẽ mọc mầm và phát triển thành cây mới.

Câu 2

Ghép cây là đem cành (cành ghép) hoặc mắt (mắt ghép, chồi ghép) của cây này ghép vào cây khác cùng loại (gốc ghép) để cho cành ghép hoặc mắt ghép tiếp tục phát triển. Các bước tiến hành khi ghép mắt :

Bước 1 : Rạch vỏ gốc ghép.

Bước 2 : Cắt lấy mắt ghép.

Bước 3 : Luồn mắt ghép vào vết rách.

Bước 4 : Buộc dây để giữ mắt ghép.

Khi mắt ghép phát triển được một thời gian, người ta cắt phần trên của gốc ghép để chất dinh dưỡng tập trung nuôi mắt ghép.

Câu 3 

1

2

3

4

a, c

b, d

a, b, c, d, e

a, b, c, d, e