Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vai trò của thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Thế nào là thực vật quý hiếm ?

Câu 2 . Cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây dùng làm lương thực nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì...

B. Họ Cải, họ Bầu bí: su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song...

2. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây rau nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì.ẳ.

B. Họ Cải, họ Bầu bí: su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song...

3. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây dùng làm cảnh nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì...

B. Họ Cải, họ Bầu bí: su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song ...

4. Trong các họ sau họ nào có nhiều cây công nghiệp nhất ?

A. Họ Lúa : lúa, ngô, kê, lúa mì...

B. Họ Cải, họ Bầu bí : su hào, bầu, bí, cải, mướp...

C. Họ Cúc, họ Lan.

D. Họ Dừa : cọ, dừa, mây, song...

Lời giải

Câu 1 

Thực vật quý hiếm là những loài thực vật có giá trị về mặt này hay mặt khác và có xu hướng ngày càng ít đi do bị khai thác quá mức.

Câu 2

Để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam cần phải :

- Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống của thực vật.

-  Hạn chế việc khai thác bừa bãi các loài thực vật quý hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài.

- Xây dựng các vườn thực vật, Vườn Quốc gia, các khu bảo tồn... để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quý hiếm.

- Cấm buôn bán và xuất khẩu các loài quý hiếm đặc biệt.

- Tuyên truyền giáo dục rộng rãi trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.

Câu 3

1

2

3

4

A

B

C

D