Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Hình dạng, cấu tạo của mốc rượu, mốc tương và mốc xanh như thế nào ? Môi trường phát triển của mốc trắng, mốc tương và mốc xanh là ở đâu ?

Câu 2 . Chọn những từ phù hợp trong các từ : a) hoại sinh, b) diệp lục, c) không màu, d) chất hữu cơ, e) kí sinh, f) dị dưỡng, g) nhiệt độ, h) độ ẩm rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau :

       1. Hầu hết vi khuẩn ... và không có chất ... như ở thực vật nên những vi khuẩn này không tự chế tạo được … , chúng phải sống bằng các ... có sẵn trong xác động, thực vật đang phân huỷ (...), hoặc sống nhờ trên cơ thể sống khác (...). Cả hai cách dinh dưỡng như vậy gọi là ... Một số ít vi khuẩn cũng có khả năng tự dưỡng.

       2. Cũng như các cơ thể không có chất ... khác, nấm chỉ sử dụng các ... có sẵn, đặc biệt là các …  thực vật. Ngoài thức ăn, nấm cần ... thích hợp để phát triển. Ngoài ra, nấm cũng cần ... để phát triển.

Lời giải

Câu 1 

- Mốc rượu hay nấm men có cấu tạo đơn bào, mỗi tế bào có hình bầu dục hay thuôn dài, sinh sản sinh dưỡng bằng cách nảy chồi và các tế bào mới được hình thành vẫn dính liền với tế bào cũ thành một chuỗi phân nhánh.

- Mốc tương và mốc xanh : sợi mốc có các vách ngăn giữa các tế bào (đa bào) và các bào tử không nằm trong túi như mốc trắng mà xếp thành dãy ở đầu một cuống dài nhưng cách sắp xếp các dãy này cũng khác nhau.

Môi trường phát triển của mốc trắng, mốc tương và mốc xanh nhiều khi chung nhau, thường là các môi trường tinh bột như : cơm, xôi, bánh mì... cũng có thể là trên các vỏ cam, bưởi.

Câu 2 

1

2

c, b, d, d, a, e, f

b, d, d, g, h


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”