Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lòi đúng nhất:

1. Đặc điếm chung của thực vật:

a. Phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài.

b.Tự tổng hợp chất hữu cơ.

c. Phần lớn không có khả năng di chuyển.

d. Cả a, b và c.

2. Điểm khác nhau cơ bản giữa động vật và thực vật:

a.Thực vật sống khắp nơi trên trái đất.

b.Thực vật tổng hợp chất hữu cơ, phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài, phần lớn không có khả năng di chuyển.

c.Thực vật rất đa dạng và phong phú.

 d.Cả a, b và c.

3. Trong những nhóm cây sau đây, những nhóm cây nào gồm toàn cây có hoa ?

a.Cây táo, cây rêu, cây mít, cây đào.

b.Cây ngô, cây lúa, cây tỏi, cây đậu xanh, cây rau bợ..

c. Cây cà chua, cây dưa chuột, cây cải, cây dưa hấu.

d. Cây buởi, cây xoài, cây ổi, cây dương xỉ.

4. Các tế bào ở mô nào có khả năng phân chia trong các mô sau ?

a. Mô che chở       b. Mô nâng đỡ      c. Mô phân sinh     d. Cả a, b và c

Câu 2. (1 điểm) Chọn từ thích hợp điền vào dấu chấm.

"Rễ mang các..................... có chức năng hút nước và muối khoáng hoà tan

trong đất''

Câu 3. (2,5 điểm) Nêu đặc điểm cùa rễ chùm. Cho ví dụ.

Cầu 4. (2,5 điềm) Vì sao bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng với số lượng rễ con nhiều?

Lời giải

Câu 1.

1

2

3

4

d

b

c

c

 

Câu 2. lông hút

Câu 3.

- Đặc điểm của rễ chùm:

Rễ chùm gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, thường mọc tỏa ra từ gốc thân thành một chùm.

- Ví dụ: ngô, lúa,…

Câu 4. Bộ rễ cây thường ăn sâu, lan rộng với số lượng rễ con nhiều vì:

- Bộ rễ là cơ quan thu nhận chất dinh dưỡng (nước và muối khoáng) cho cây. Cho nên khi cây càng lớn, nhu cầu nước và muối khoáng càng cao thì bộ rễ cây phải phát triển để hút đù nước và muối khoáng phục vụ mọi hoạt động sống của cây.

- Mặt khác, khi cây càng lớn thì bộ rễ càng phải ăn sâu, lan  rộng mới giữ cây đứng vững.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”