Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Sau khi thụ phấn đến lúc thụ tinh có những hiện tượng nào xảy ra ?

Câu 2. Sự thụ tinh trải qua các bước nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Căn cứ vào bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa, có thể chia hoa thành hai nhóm là

A. hoa đực, hoa cái.

B. hoa đơn tính, hoa lưỡng tính.

C. hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm.

D. hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn.

2. Thụ phấn là hiện tượng:

A. hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

B. bướm, ong, côn trùng mang phấn hoa từ hoa này đến hoa khác,

C. hạt phấn bay từ cây này sang cây khác.

D. nhị, nhuỵ chín cùng một lúc.

3. Thế nào là hoa tự thụ phấn ?

A. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác.

B. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

C. Hoa thụ phấn nhờ gió.

D. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

Lời giải

Câu 1 

Sau khi thụ phấn, trên đầu nhuỵ có rất nhiều hạt phấn. Mỗi hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhuỵ trương lên và nảy mầm thành một ống phấn. Tế bào sinh dục đực được chuyển đến phần đầu của ống phấn. Ống phấn xuyên qua đầu nhuỵ và vòi nhuỵ vào trong bầu, khi tiếp xúc với noãn, phần đầu của ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn.

Câu 2

Sự thụ tinh trải qua các các bước :

-  Sự nảy mầm của hạt phấn, kết quả tạo thành tế bào sinh dục đực (tinh trùng) là ống phấn có vai trò đưa tinh trùng vào gặp tế bào sinh dục cái (noãn cầu) ở trong noãn.

-  Sự kết hợp của tinh trùng và noãn cầu thành hợp tử, từ đó phát triển thành phôi.

Câu 3

1

2

3

B

A

B