Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên và lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới giống nhau ở đặc điểm nào ? Đặc điểm này phù hợp với chức năng nào ?

Câu 2. Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ ? Lớp tế bào thịt lá nào có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí ?

Câu 3 . Cấu tạo của gân lá như thế nào ?

Lời giải

Câu 1 

Thịt lá gồm nhiều lớp tế bào có vách mỏng, chứa nhiều lục lạp làm chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá có thể chia thành nhiều lớp khác nhau về cấu tạo và chức năng. Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên thường dài, xếp sát nhau, có chứa nhiều lục lạp. Chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ. Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới có hình đa giác hoặc hình cầu, xếp thưa nhau, để hở nhiều khoang chứa không khí, chứa ít lục lạp. Chức năng chính là chứa và trao đổi khí.

Tế bào thịt lá ở cả hai phía đều chứa nhiều lục lạp giúp cho phiến lá thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Câu 2

Lớp tế bào thịt lá phía trên có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ. Lớp tế bào thịt lá phía dưới có cấu tạo phù hợp với chức năng chính là chứa và trao đổi khí. Lục lạp chính là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Câu 3 

Gân lá chính là các bó mạch nằm xen giữa phần thịt lá, gồm 2 loại mạch :

- Mạch gỗ chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ qua thân lên lá.

- Mạch rây chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo tới các bộ phận khác của cây.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”