Đề kiểm tra 15 phút - Đế số 5 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Một số hạt phôi nhũ sớm tiêu biến thì chất dinh dưỡng tập trung ở dâu ? Hạt lạc có cấu tạo như thế nào ?

Câu 2 . Hãy xác định những câu dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S), rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Có hai nhóm quả chính là quả khô và quả thịt.

 

2

Quả khô khi chín thì vỏ khô, cứng và nẻ.

 

3

Quả thịt gồm quả mọng và quả hạch.

 

4

Mỗi củ lạc là một quả lạc, thuộc loại quả khô không nẻ, mỗi quả có thể có 1, 2 hoặc 3 hạt.

 

5

Hạt chỉ gồm phôi chứa chất dinh dưỡng dự trữ.

 

6

Con người cũng giúp rất nhiều cho sự phát tán của quả và hạt.

 

7

Số lá mầm trong phôi của hạt ở các cây là giống nhau.

 

8

Để cho hạt nảy mầm cần có các điều kiện bên trong và bên ngoài môi trường.

 

9

Có sự phù hợp giữa cấu tạo và chức năng trong mỗi cơ quan

của cây.

 

10

Nhờ khả năng thích nghi mà cây có thể phân bố rộng rãi.

 

Lời giải

Câu 1

Một số hạt, trong quá trình phát triển, phôi nhũ sớm tiêu biến hoặc không có. Trong trường hợp này chất dinh dưỡng dự trữ lại tập trung trong lá mầm (ví dụ ở hạt đậu).

Hạt lạc gồm 2 bộ phận là vỏ và phôi vì chất dinh dưỡng dự trữ của hạt không tạo thành một bộ phận riêng mà được chứa trong 2 lá mầm (là một bộ phận của phôi).

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ

S

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

Đ

Đ