Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cây hút nước và muối khoáng bằng những cách nào ?

Câu 2 . Ngoài chức năng là hút nước và muối khoáng hoà tan, rễ cây còn có những chức năng gì ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Rễ gồm mấy miền ?

A. Rễ gồm bốn miền : miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng, miền chóp rễ.

B. Rễ gồm ba miền : miền trưởng thành, miền hút, miền sinh trưởng,

C. Rễ gồm hai miền : miền trưởng thành, miền hút.

D. Rễ chỉ gồm miền hút.

2. Rễ các cây ngập trong nước có lông hút không ?

A. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước có lông hút.

B. Tất cả những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút.

C. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước có có lông hút.

D. Phần lớn những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút.

Lời giải

Câu 1 

- Nước và muối khoáng hoà tan được vận chuyển đến mạch gỗ bằng 2 con đường: từ lông hút qua các tế bào mô mềm vỏ rồi đến mạch gỗ, và từ các tế bào biểu bì của rễ, qua khe hở giữa các tế bào mô mềm vỏ rồi đến mạch gỗ. Con đường chính hút nước và muối khoáng hoà tan qua lông hút.

- Còn các cây sống trong nước, hút trực tiếp nước và muối khoáng hoà tan qua khắp bề mặt biểu bì của cả rễ, thân, lá. Các cây sống trên mặt nước hút trực tiếp nước và muối khoáng hoà tan qua khắp bề mặt biểu bì của rễ.

Câu 2 

Chức năng chính của rễ là hút nước và muối khoáng hoà tan. Nhưng trong thực tế ở một số cây, rễ còn có những chức năng khác nữa như : chứa chất dự trữ cho cây, giúp cây leo lên, lấy ôxi cung cấp cho các phần rễ khác, lấy chất dinh dưỡng từ cây chủ nên hình dạng, cấu tạo của rễ thay đổi, làm rễ biến dạng.

Câu 3 

1

2

A

B