Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Ngoài mô phân sinh ngọn, một số cây còn có loại mô nào giúp

cây dài ra ?

Câu 2. Vì sao hầu hết các cây một lá mầm (lúa, ngô, cỏ...) và các cây hai lá mầm thân có sống một năm (đậu, vừng, cải...) sau một thời gian sinh trưởng không lớn lên được ?

Câu 3 . Chọn những từ, cụm từ phù hợp trong những từ : a) tế bào,

b)  bấm ngọn, c) thân bò, d) thân cột, đ) thân quấn, e) mạch rây,f) mạch gỗ, e) biến dạng rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau :

1. Tuỳ theo cách mọc của thân mà người ta chia làm ba loại : thân đứng (thân gỗ, ..thân cỏ), thân leo (..., tua cuốn) và ...

2. Để tăng năng suất cây trồng, tuỳ từng loại cây mà ... hoặc tỉa cành vào những giai đoạn thích hợp.

3. Thân cây dài ra do sự phân chia ... ở mô phân sinh ngọn.

4. Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ ... Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển trong cây nhờ …

5.  Một số loại thân … làm các chức năng khác của cây.

Lời giải

Câu 1 .

Đối với những cây thuộc họ Lúa (cỏ, lúa, tre, nứa, mía...), ngoài mô phân sinh ngọn còn có mô phân sinh gióng ở gốc các gióng, có khả năng phân chia làm cho cây dài ra nhanh.

Câu 2.

Hầu hết các cây một lá mầm (lúa, ngô, cỏ...) và các cây hai là mầm thân cỏ sống một năm (đậu, vừng, cải...) sau một thời gian sinh trưởng không lớn lên được vì không có tầng sinh vỏ và tầng sinh trụ.

Câu 3 

1

2

3

4

5

d, đ, c

b

a

f, e

g