Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (1 điểm) Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất:

Những nhóm cây nào trong các nhóm cây sau đây thích mọc nơi nhiều ánh

sáng ?

a.Cây xà cừ, cây.phi lao, cây nhãn, cây lúa.

b.Cây mít, cây ngô, cây lá lốt, cây chanh.

c.Cây đa, cây ráy, cây trầu không, cây khoai lang.

d.Cây ổi, cây đào, cây rau má, cây lá lốt.

Câu 2. (4 điêm) Hãy sắp xếp các loại cây sau đây tương ứng với từng loại cây

 (cây có hoa hoặc cây không có hoa)

Các loại cây

Các cây

Kêt quả

1.Cây có hoa

2.Cây không có hoa

  1. Mía
  2. Mít
  3. Tre
  4. Rêu
  5. Thông
  6. Dương xỉ
  7. Kim giao
  8. Khoai lang

1.......................

2

Lời giải

Câu 1. a                                                                   -

Câu 2.Đáp án :

1

a, b, c, h

2

d, e, f, g

 

Câu 3. Rễ gồm 4 miền:

-Miền trưởng thành (gồm các bó mạch) có chức năng dẫn truyền

- Miền hút (có các lông hút) hấp thụ nước và muối khoáng

- Miền sinh trưởng (có các tế bào có khả năng phân chia) làm cho rề dài ra

- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ

 


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”