Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Nhận xét về đặc điểm chung của dương xỉ. Làm thế nào để nhận biết được một cây thuộc Dương xỉ ?

Câu 2  Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời về các đặc điểm so sánh rêu và cây có hoa.

Cột A

(Các loại cây)

Cột B

(Các đặc điểm tương ứng)

Trả lời

1. Rêu

2. Cây có hoa

a) Sinh sản bằng bào tử.

b) Sinh sản bằng hạt.

c) Thân, lá có mạch dẫn.

d) Thân, lá không có mạch dẫn.

e) Có rễ thật.

f) Có rễ giả.

g) Có hoa.

h) Không có hoa.

1 ...

2 …

Lời giải

Câu 1 

Các cây dương xỉ đều có đặc điểm chung là : có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tản và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.

Các cây dương xỉ dù khác nhau về hình thái nhưng đều mang đặc tính chung là có lá non cuộn tròn lại, sinh sản bằng bào tử và túi bào tử ở đa số trường hợp tập trung thành đốm nằm ở mặt dưới của lá.

Câu 2 

1

2

a, d, f, h

b, c, e, g


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”