Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Hạt do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Noãn sau khi thụ tinh sẽ hình thành những bộ phận nào của hạt ? Quả do bộ phận nào của hoa tạo thành ? Quả có chức năng gì?

Câu 2. Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh. Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Thế nào là hoa giao phấn ?

A. Hoa có hạt phấn chuyển đến đầu nhuỵ của hoa khác.

B. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

C. Hoa thụ phấn nhờ gió.

D. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ.

2. Hiện tượng giao phấn của hoa được thực hiện nhờ những yếu tố nào ?

A. Gió.                                  B. Sâu bọ.

C. Con người.                       D. Cả A, B và C.

3. Để thu hút sâu bọ, những hoa nở về ban đêm thường có đặc điểm gì ?

A. Hoa thường có màu trắng nổi bật trong đêm khiến sâu bọ dễ nhận ra.

B. Có mùi thơm dặc biệt kích thích sâu bọ tìm đến.

C. Cả A và B.

D. Cả A và B đều sai

Lời giải

Câu 1 

Tiếp theo thụ phấn là hiện tượng thụ tinh để dẫn đến kết hạt và tạo quả.

- Hình thành hạt: Noãn sau khi thụ tinh có những biến đổi, tế bào hợp tử phân chia rất nhanh và phát triển thành phôi, vỏ noãn hình thành vỏ hạt và phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt. Mỗi noãn đã được thụ tinh hình thành một hạt. Vì vậy, số lượng hạt tuỳ thuộc số noãn được thụ tinh.

- Tạo quả : Trong khi noãn biến đổi thành hạt, bầu nhuỵ cũng biến đổi và phát triển thành quả chứa hạt. Những bộ phận khác của hoa héo dần rồi rụng đi. Tuy nhiên, ở một số ít loài cây, ở quả vẫn còn lại dấu tích của một số bộ phận như đài, vòi nhụy. Ví dụ : quả hồng, cà chua...

Câu 2 

Thụ phấn

Thụ tinh

Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ.

Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử

Câu 3 

1

2

3

A

D

C