Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Cấu tạo của phần thịt lá có những đặc điểm gì giúp nó thực hiện được chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây ?

Câu 2. Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Lá đơn có cuống nằm ngay dưới chồi nách, mỗi cuống mang hai phiến lá, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc.

 

2

Lá kép có cuống chính phân nhánh thành nhiều cuống con, mỗi cuống con mang một phiến lá.

 

3

Lá mọc cách : mỗi mấu của thân hay cành chỉ mang 1 lá.

 

4

Biểu bì chỉ có ở mặt trên của phiến lá.

.

5

Thịt lá gồm nhiểu lớp tế bào có vách mỏng, chứa nhiều lục lạp làm chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây.

 

6

Chất khí được tạo ra trong quá trình lá chế tạo tinh bột là khí cacbônic.

 

7

Thiếu hoặc thừa nước, quá trình quang hợp của cây đều gặp khó khăn.

 

8

Khi không có khí nitơ, quá trình quang hợp của cây không xảy ra.

 

9

Khi không có ánh sáng, cây thải ra nhiều khí cacbônic.

 

10

Thoát hơi nước có tác dụng làm cho lá được dịu mát khi trời nắng gắt và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng.

 

Lời giải

Câu 1

Thịt lá gồm rất nhiều tế bào có vách mỏng, có nhiều lục lạp (chứa chất diệp lục) ở bên trong. Lục lạp chính là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Lục lạp chỉ được tạo thành nhờ có ánh sáng, do vậy nếu trồng cây ở chỗ thiếu ánh sáng, lá sẽ vàng dần, ít lâu sau cây có thể chết. Chức năng chủ yếu của phần thịt lá là chế tạo chất hữu cơ cho cây. Các tế bào thịt lá có thể chia thành nhiều lớp khác nhau về cấu tạo và chức năng.

Câu 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

S

Đ

Đ

S

Đ

S

Đ

S

Đ

Đ


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”