Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Điền từ thích hợp vào chỗ trống () trong các câu sau đây:

a. ................. làm cho tế bào có hình dạng nhất định

b. Cây kim giao, cây thông, cây rêu là những cây ............

c. ................. gồm nhiều rễ to, dài gần bằng nhau, thường mọc toả ra từ gốc

thân thành 1 chùm

d. Cơ quan sinh dưỡng là........... có chức năng chính là nuôi dường cây

Câu 2. (1 điểm) Đánh dấu nhân X vào ô □ chỉ câu đúng.

□  a. Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra

□   b. Miền chóp rễ chức năng dẫn truyền

□  c. Miền hút hấp thụ nước và muối khoáng

□  d. Miền trưởng thành che chở cho đầu rễ

Câu 3. (3 điểm) Các chất được vận chuyển trong rễ như thế nào?

Câu 4. (2 điểm) Chức năng của mạch gỗ của rễ cây là gì

Lời giải

Câu 1. a. Vách tế bào             b.Không có hoa          c. Rễ chùm           d. rễ, thân, lá

Câu 2- Câu đúng: a, c.

Câu 3  -Rễ cây  hút nước và muối khoáng hoà tan nhờ lông hút

-Nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ

-Chất hữu cơ được vận chuyển đi nuôi cây nhờ mạch rây

 Câu 4. Chức năng cúa mạch gỗ ở rễ cây:

- Mạch gỗ: Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”