Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Cấu tạo trong của phiến lá gồm những phần nào ? Chức năng của mỗi phần là gì?

Câu 2. Ánh sáng ảnh hưởng đến quang hợp như thế nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Lá cây đậu Hà Lan thuộc loại

A.tay móc.

B. tua cuốn,

C. lá vảy.

D. lá bắt mồi.

2. Những đặc điểm nào chứng tỏ lá rất đa dạng ?

A. Phiến lá có nhiều hình dạng và kích thước rất khác nhau.

B. Có nhiều kiểu gân lá.

C. Có 2 loại lá chính : lá đơn và lá kép.

D. Cả A, B và C

Lời giải

Câu 1 

Cấu tạo của phiến lá gồm 3 phần : biểu bì bao bọc bên ngoài, thịt lá ở bên trong, các gân lá xen giữa phần thịt lá.

-  Biểu bì : Biểu bì dược cấu tạo bởi một lớp tế bào không màu, trong suốt giúp cho ánh sáng xuyên vào trong lá. Các tế bào biểu bì không chứa lục lạp xếp sát nhau, vách phía ngoài dày có chức năng bảo vệ lá. Biểu bì có ở cả 2 mặt của phiến lá. Trên biểu bì có những lỗ khí.

- Thịt lá : Thịt lá gồm nhiều lớp tế bào có vách mỏng, chứa nhiéu lục lạp  chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Các tế bào thịt lá có thể chia thành nhiều lớp khác nhau về cấu tạo

chức năng.

- Gân lá : Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, gồm 2 loại mạch :

+ Mạch gỗ chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ qua thân lên lá.

+ Mạch rây chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo tới các bộ phận khác của cây.

Câu 2

Ánh sáng cần thiết cho quang hợp nhưng yêu cầu về ánh sáng của các loại không giống nhau. Những cây ưa sáng là những cây ưa sống ở nơi có ánh sáng mạnh như : cỏ tranh, ngô, lúa, phi lao... Những cây ưa bóng là những cây ưa sống ở nơi có bóng râm như : lá lốt, trầu không, hoàng tinh...

Câu 3 

1

2

B

D


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”