Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

 

Câu 1. Vì sao quá trình hút nước và muối khoáng luôn quan hệ mật thiết với nhau ?

Câu 2 Có phải tất cả các rễ cây đều có lông hút không ? Tại sao ?

Câu 3 . Tại sao phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa ?

Lời giải

Câu 1 

Quá trình hút nước và muối khoáng quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào rễ và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước. Nước và muối khoáng hoà tan trong đất, được lông hút ở rễ hấp thụ chuyển qua vỏ tới mạch gỗ.

Câu 2

Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút, những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút vì nước và muối khoáng hoà tan trong nước ngấm trực tiếp qua các tế bào biểu bì của rễ.

Câu 3 

Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì : Chất dự trữ của củ dùng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cây khi ra hoa, kết quả. Sau khi ra hoa, chất dinh dưỡng trong rễ củ bị giảm nhiều hoặc không còn nữa làm cho rễ củ xốp, teo nhỏ lại, chất lượng và khối lượng củ đều giảm.