Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Tại sao đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây nhiệt đới ?

Câu 2  Thân có những chức năng gì ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng.

Thân cây gồm: 

A. Thân chính, cành, chồi ngọn và chồi nách.

B. Thân chính, cành, lá.

C. Thân chính, cành, chồi ngọn.

D. Cành, chồi ngọn và chồi nách.

Lời giải

Câu 1

Đếm số vòng gỗ có thể xác định được tuổi của cây vì : Đối với cây vùng nhiệt đới, hằng năm về mùa mưa, cây hấp thụ được nhiều thức ăn, tầng sinh trụ tạo nhiều mạch gỗ to, có thành mỏng, xếp thành một vòng dày, màu sáng. Mùa khô, ít thức ăn, các tế bào gỗ sinh ra ít hơn, bé hơn, có thành dày, xếp thành một vòng mỏng, màu sẫm. Cứ như vậy, hằng năm cây sẽ tạo thành 2 vòng gỗ : 1 vòng gỗ dày, màu sáng và 1 vòng gỗ mỏng, màu sẫm.

Câu 2 .

Chức năng chính của thân là vận chuyển các chất trong cây và nâng đỡ tán lá, nhưng cũng có một số loại thân biến dạng làm các chức năng khác của cây như: dự trữ chất dinh dưỡng dùng khi ra hoa, mọc chồi, dự trữ nước, quang hợp.

Câu 3  A