Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Cấu tạo của nấm rơm như thế nào ?

Câu 2 Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Một số loại mốc thường gặp)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Mốc rượu

2. Mốc tương và mốc xanh

mốc xanh

a)    Cấu tạo đơn bào.

b)   Tế bào có hình bầu dục hay thuôn dài.

c)      Cấu tạo đa bào, có vách ngăn giữa các tế bào.

d)      Các bào tử không nằm trong túi mà xếp thành dãy ở đầu một cuống dài.

e)      Sinh sản sinh dưỡng bằng cách nảy chồi.

f)       Các tế bào mới được hình thành dính với tế bào cũ thành một chuỗi phân nhánh.

1 …

2 …

2 …

Lời giải

Câu 1 

Cấu tạo nấm rơm (hay các loại nấm mũ khác) gồm hai phần : phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng và phần mũ nấm là cơ quan sinh sản, mũ nấm nằm trên cuống nấm. Dưới mũ nấm có các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử. Sợi nấm gồm nhiều tế bào phân biệt nhau bởi vách ngăn, mỗi tế bào đều có 2 nhân và cũng không có chất diệp lục.

Câu 2 

1

2

a, b, e, f

c, d


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”