Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm)

Hãy sắp xếp đặc điểm của hạt tương ứng với từng loại cây (hai lá mầm và một lá mầm) rồi ghi vào cột kết quả:

Các loại cây

Các đặc điểm của hạt

Kết quả

1. Cây hai lá mầm

2. Cây một lá mầm

a. Có vỏ bao bọc hạt, phôi

b. Phôi có hai lá mầm

c. Phôi có một lá mầm

d. Phôi có chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm

e. Chất dinh dưỡng nằm ở phôi nhũ

g. Chất dinh dưỡng nằm ở hai lá mầm

1...............................

2........................

Câu 2. (6 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo của rong mơ ? Rong mơ khác tảo xoắn ở điểm nào?

Lời giải

Câu 1.

1

2

a,b,d,g

a, c, d, e

 Câu 2.

* Rong mơ: có thể đa bào, có màu nâu, dạng cành cây. Chúng sinh sản sinh dưỡng và sinh sản hữu tính (có sự kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu).

* Những điểm khác nhau:

 

Tào xoắn

Rong mơ

Phân bố

Môi trường nước ngọt (ao, hồ, đầm...)

Môi trường nước mặn (biển)

Cấu tạo

-  Có màu lục do chỉ chứa chất diệp lục.

-  Cơ thể có dạng sợi

-  Ngoài diệp lục còn có màu

nâu do có chất sắc tố phụ màu nâu.

-   Cơ thể có dạng cành cây.

Sinh sản

Sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp giữa hai tế bào gần nhau.

Sinh sản hữu tính bàng cách kết hợp giữa tinh trùng và noãn cầu.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”