Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. Giới Thực vật được phân chia thành những ngành chính nào ?

Câu 2 Hãy xác định những câu dẫn dưới đây là đúng (Đ) hay sai (S) rồi ghi vào ô trống.

STT

Câu dẫn

Đ/S

1

Bào tử khi thoát ra khỏi túi bào tử sẽ phát triển thành cây rêu mới.

 

2

Một số loài hạt trần nước sống ở đầm lầy, khi chết tạo thành lớp than bùn dùng làm phân bón và chất đốt.

 

3

Hầu hết những dương xỉ (hay quyết nói chung) hiện đang sống đều có dạng thân gỗ, kích thước lớn và phân bố chủ yếu ở vùng nhiệt đới.

 

4

Cơ sở của phân loại thực vật là dựa vào các đặc điểm (hình thái, cấu tạo giải phẫu...) của thực vật.

 

5

Lá của một số cây hai lá mầm có khi có các gân lớn xếp hình cung.

 

6

Nón đực là tập hợp của các vảy (lá noãn), trên đó mang noãn (lá noãn hở), bên trong noãn có tế bào sinh dục cái (noãn cầu).

 

Lời giải

Câu 1 

Giới Thực vật được phân chia thành : ngành Rêu, ngành Dương xỉ, ngành Hạt trần, ngành Hạt kín.

Ngành Hạt kín được chia thành 2 lớp : lớp Hai lá mầm và lớp Một lá mầm. Dưới lớp lại phân chia thành các bộ, họ…

Câu 2 

1

2

3

4

5

6

Đ

S

S

Đ

Đ

S


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”