Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1  Lỗ khí có những chức năng gì ? Những đặc điểm nào phù hợp với chức năng đó?

Câu 2 Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì ?

Câu 3 Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những

câu sau.

Hô hấp và ...( 1)… là 2 quá trình trái ngược nhau vì sản phẩm của quang hợp: chất hữu cơ và ...(2)... là nguyên liệu của hô hấp và ngược lại sản phẩm của hô hấp : hơi nước và khí ...(3)... là nguyên liêu cho quang hợp. Tuy nhiên, hô hấp và quang hợp có quan hệ chặt chẽ với nhau vì hô hấp cần ...(4)... do quang hợp chễ tạo, quang hợp lại cần .. .(5)… do hô hấp cung cấp.

Lời giải

Câu 1 

Trên biểu bì (nhất là ở mặt dưới) có nhiều lổ khí giúp lá trao đổi khí và thoát hơi nước. Trên lcm2 diện tích mặt lá có khoảng 30000 lỗ khí. Có những lá lỗ khí có ở cả hai mặt của lá như lá lúa, lá ngô... Còn những lá nổi trên mặt nước, lỗ khí chỉ có ở mặt trên như lá sen, lá súng... Lỗ khí gồm 2 tế bào hình hạt đậu, úp phần lõm vào nhau để hở một khe hở. Nhờ hoạt động đóng, mở này mà lỗ khí thực hiện được sự trao đổi khí giữa cây với môi trường và thoát hơi nước.

Câu 2 

Phần lớn nước vào cây thoát ra ngoài qua lá. Sự thoát hơi nước tạo ra sức hút làm cho nước và muối khoáng hoà tan vận chuyển được từ rễ lên lá. Ngoài ra, sự thoát hơi nước còn có tác dụng làm cho lá được dịu mát khi trời nắng gắt và giữ cho lá khỏi bị đốt nóng.

Câu 3 

1. quang hợp

2. ôxi

3. cacbônic

4. chất hữu cơ

5. năng lượng


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”