Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Phần Quả và hạt - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 . Khi gieo hạt, cần chú ý những điều kiện gì ?

Câu 2. Sự thống nhất trong cơ thể thực vật và sự thống nhất giữa cơ thể thực vật với môi trường thể hiện ở những điểm nào ?

Câu 3 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Hiện tượng tự phát tán thường gặp ở những loại quả, hạt nào ?

A. Quả khô tự nẻ.

B. Những quả, hạt có cánh hoặc có chùm lông.

C. Quả có nhiều gai hoặc nhiều móc hoặc là thức ăn của động vật.

D. Cả A, B và C.

2. Hiện tượng phát tán nhờ động vật thường gặp ở những loại quả, hạt nào ?

A. Quả khô tự nẻ.

B. Những quả, hạt có cánh hoặc có chùm lông.

C. Quả có nhiều gai hoặc nhiều móc hoặc là thức ăn của động vật.

D. Cả A, B và C.

3. Hiện tượng phát tán nhờ gió thường gặp ở những loại quả, hạt nào ?

A. Quả khô tự nẻ.

B. Những quả, hạt có cánh hoặc có chùm lông.

C. Quả có nhiều gai hoặc nhiều móc hoặc là thức ăn của động vật.

D. Cả A, B và C.

Lời giải

Câu 1 

 Khi gieo hạt phải làm đất tơi xốp, phải chăm sóc chống úng, chống hạn cho hạt gieo và phải gieo hạt đúng thời vụ.

Câu 2

Sự thống nhất này thể hiện ở :

- Sự phù hợp giữa đặc điểm cấu tạo và chức năng của từng bộ phận, từng cơ quan.

- Sự phù hợp về cấu tạo giữa các bộ phận của mỗi cơ quan, cùng thực hiện chức năng chính của cơ quan.

- Sự phù hợp giữa các cơ quan với nhau : hoạt động của cơ quan này có liên quan ảnh hưởng đến cơ quan kia, cùng thực hiện chức năng dinh dưỡng và sinh sản của cây.

Câu 3 

1

2

3

A

C

B