Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Các nhóm lớn trong giới Thực vật khác nhau ở những đặc điểm cơ bản nào ?

Câu 2  Nhóm có phải là một khái niệm chính thức trong phân loại không ?

Lời giải

Câu 1 

Các nhóm lớn trong giới Thực vật khác nhau ở những đặc điểm cơ bản sau :

Các đặc điểm

Rêu

Quyết

Hạt trần

Hạt kín

Mức độ tổ chức cơ thể

Dạng cây (đại đa số). Có rễ giả. Chưa có mạch dẫn.

Rễ thật. Có mạch dẫn.

Rễ thật. Dạng cây thân gỗ.

Có mạch dẫn hoàn thiện. Thân, rễ, lá đa dạng.

Hình thức

sinh sản chủ yếu

Sinh sản bằng bào tử. Bào tử hình thành sau thụ tinh (sinh sản hữu tính), phát triển thành cây mới.

Sinh sản bằng bào tử. Bào tử hình thành trước thụ tinh (bào tử vô tính), phát triển thành nguyên tản.

Sinh sản bằng hạt. Hạt hở.

Sinh sản bằng hạt. Hạt kín.

 

 

 

 

 

Đặc điểm cơ quan sinh sản (hữu tính)

Túi tinh và túi noãn đa bào (nằm trên cây trường thành).

Túi tinh và túi noãn đa bào (nằm trên nguyên tản).

Nón

Hoa

                 

Câu 2 

Nhóm không phải là một khái niệm chính thức trong phân loại và không thuộc về một bậc phân loại nào. Nó có thể được dùng để chỉ một hoặc vài bậc phân loại lớn như ngành, lớp.

Ví dụ : nhóm tảo, nhóm quyết hoặc nhóm cây có hoa cánh dính…


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”