Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Vì sao ở rất nhiều loại lá, mặt trên có màu sẫm hơn mặt dưới ? Một số loại lá có hai mặt lá màu không khác nhau, cách mọc của những lá đó có gì khác với cách mọc của đa số các loại lá ?

Câu 2 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Vì sao mặt trên lá có màu sẫm hơn mặt dưới ?

A. Vì các tế bào thịt lá ở phía trên có nhiều lục lạp hơn.

B. Vì các tế bào mặt trên thoát hơi nước mạnh hơn.

C. Vì các tế bào mặt trên có kích thước lớn hơn.

D. Cả A, B và C.

2. Những nguyên liệu nào được lá cây sử dụng để chế tạo tinh bột ?

A. Diệp lục trong lá, nước, khí ôxi trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

B. Diệp lục trong lá, nước, khí cacbônic trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

C. Diệp lục trong lá, nước, khí nitơ trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

D. Diệp lục trong lá, khí ôxi, khí cacbônic trong không khí, năng lượng ánh sáng mặt trời.

3. Cần trồng cây đúng thời vụ vì

A. cây sẽ được thoả mãn được những đòi hỏi về các điều kiện bên ngoài giúp cho sự phát triển của cây.

B. cây sẽ có nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của cây.

C. cây sẽ có ánh sáng thích hợp cho sự phát triển của cây.

D. cây sẽ có hàm lượng nước thích hợp cho sự phát triển của cây.

Lời giải

Câu 1

      -   Nhiều loại lá, mặt trên thường có màu sẫm hơn mặt dưới vì các tế bào thịt lá ở phía trên có nhiều lục lạp hơn. Đây là đặc điểm của phần lớn những lá mọc theo chiều nằm ngang, thích nghi với điểu kiện ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt trên nhiều hơn mặt dưới.

      -   Những loại lá có màu ở 2 mặt không khác nhau là lá ngô, lá lúa, lá mía... Những lá này thường mọc theo chiều gần như thẳng đứng, cả hai mặt lá nhận được ánh sáng mặt trời như nhau

Cũng có những lá có lỗ khí nằm ở cả 2 mặt lá như : lúa, ngô, mía... Những lá nổi trên mặt nước lỗ khí chỉ có ở mặt trên như lá súng, trang...

Câu 2 

1

2

3

A

B

A


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”