Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

Câu 1 Phân biệt sự khác nhau giữa chồi lá và chồi hoa ?

Câu 2 . Cấu tạo trong của rễ và thân có gì giống và khác nhau ?

Câu 3  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Khi bấm ngọn, cây sẽ

A. phát triển nhiều chồi hoa.

B. phát triển nhiều chồi lá, tạo nhiều quả.

C. phát triển chiều cao.

D. cả A và B.

2. Khi trồng những cây nào sau đây người ta thường bấm ngọn ?

A. Lim, cà phê, bông.

B.  Đậu, bông, cà phê.

C. Bạch đàn, lim, gai, đay.

D. Đậu, bạch đàn, đay.

3. Khi irồng những cây nào sau đây người ta thường tỉa cành ?

A. Lim, cà phê, bông.                     B. Đậu, bông, cà phê.

C. Bạch đàn, lim, gai, đay.              D. Đậu, bạch đàn, đay.

Lời giải

Câu 1 

       Chồi lá và chồi hoa đều có lá mầm bao bọc nhưng trong chồi lá là mô phân sinh, sẽ phát triển thành cành mang lá. Trong chồi hoa là mầm hoa sẽ phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

Câu 2 

Cấu tạo trong của rễ và thân cây

- Giống nhau : có cấu tạo từ các tế bào ; gồm các bộ phận : vỏ (biểu bì, thịt vỏ), trụ giữa (bó mạch, ruột).

- Khác nhau : biểu bì có lông hút (miền hút của rễ) ; ở rễ, bó mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ ; ở thân, chỉ có một vòng bó mạch (mạch gỗ ở trong, mạch rây ở ngoài).

Câu 3 

1

2

3

D

B

C