Đề kiểm tra 15 phút - Học kì 2 - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Điền từ thích hợp: mạch dẫn, bào tử, túi bào tử, rễ chính thức, thân lá, ngọn vào chỗ dấu chấm (...) thay cho các số 1, 2,3… trong các câu sau đây:

Cơ quan sinh dưỡng của rêu gồm..... (1)........... chưa có.......... (2)....... thật

sự. Trong thân và lá rêu chưa có .................... (3)......... Rêu sinh sản bãi

......... (4)........ được chứa trong .............. (5).............. cơ quan này nằm

............. (6)............ cây rêu

Câu 2. (3 điểm) Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Câu 3. (3 điểm) Thụ phấn có quan hệ gì với thụ tinh ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương  án trả lời đúng nhất:

1. Trong các nhóm quả sau đây, nhóm quả nào gồm toàn quả khô?

a. Qua cải, qủa đu đủ, quả cam, quả cà chua.

b. Quả mơ, qua chanh, qua lúa.

c. Quả dừa, quà đào, quả gấc, quả ổi.

d. Qua bông, quả thìa là, quà đậu Hà Lan.

2. Trong các nhóm quả sau dây, nhóm quả nào gồm toàn quả thịt?

a. Quả hồng xiêm, quà táo, qua đỗ đen, qua chuối.

b. Quả đào, quả  dưa hấu, quả xoài, quà đu đủ.

c. Quả cam, quả bồ kết, quả vú sữa.

d. Cả a và b.

Câu 2. (2 điểm) Hãy đánh dấu X vào  □ chỉ câu trả lời đúng:

Những đặc điểm sau đây, đặc điểm nào đúng với rêu ?

□    a. Sinh sản bằng hạt.

□    b. Chưa có rễ thật, chưa có mạch dẫn.

□    c. Thân phân nhánh phức tạp, lá đa dạng.

□    d. Túi bào tử nằm ở ngọn cây.

Câu 3. (6 điểm) Nêu điểm khác biệt giữa hoa thụ phấn nhờ sâu bọ và hoa thụ phấn nhờ gió?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chọn những mục tương ứng giữa chức năng và đặc điểm cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào cột trả lời:

Các chức năng chính của mỗi cơ quan

Đặc điểm chính về cấu tạo

Trả lời

1. Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

a. Những tế bào vách mỏng chứa nhiều lục lạp, trên lớp tế bào biểu bì có những lỗ khí đóng mở được

1…….

2. Thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Trao đổi khí với môi trường bên ngoài và thoát hơi nước

b. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

2…….

3. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả

c. Gồm vỏ quả và hạt

3…….

4. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây

d. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

4……

Câu 2. (6 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có những đặc điếm gì giống nhau ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chọn những  mục tương ứng giữa chức năng và đặc điểm cấu tạo của mỗi cơ quan rồi ghi vào cột trả lời:

Các chức năng chính của mỗi cơ quan

Đặc điềm chính về cấu tạo

Trả lời

1. Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả

a. Gồm nhiều bó mạch gỗ và mạch rây

1………..

2. Vận chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên lá và chất hữu cơ từ lá đến tất cả các bộ phận khác của cây

b. Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

2………..

3. Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

c. Có các tế bào biểu bì kéo dài thành lông hút

3……….

4. Hấp thu nước và các muối khoáng cho cây

d. Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

4………..

Câu 2. (4 điểm) Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?

Câu 3. (2 điểm) Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Sinh sản bằng bào tử, bào tử phát triển thành nguyên tản. Đây là đặc điểm chỉ có ở:

a. Tảo                        b. Rêu                   c. Dương xỉ             d. Cả a, b và c

2. Hạt do bộ phận nào tạo thành?

a. Hạt phấn                                            b. Bầu nhuỵ

c. Nhuỵ hoa                                           d. Noãn đã được thụ tinh

3. Đặc điểm chung của quyết là gì ?

  1. Quyết là những thực vật có lá thật sự

  2. Quyết sinh sản bằng bào tử

  3. Bào tử được hình thành trước lúc thụ tinh và mọc thành nguyên tản

  4. Nguyên tản lớn dần thành quyết trường thành

  5. Nguyên tản chỉ là một giai đoạn sống ngẳn ngủi trong đời sống của quyết

1,2,3, 4                  b. l,2,3,5             c. 2,3,4,5         d. l, 2,4,5

Câu 2. (6 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn và rong mơ. Giữa chúng có những đặc điểm gì khác nhau ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm)

Hãy sắp xếp tên các quả tương ứng với từng nhóm quả (quả khô, quả thịt) sao cho phù hợp rồi ghi vào cột kết quả:

Các nhóm qu

Tên quả

Kết qu

 1. Quá khô
 2. Quả thịt

 Quả đỗ xanh

 Quà lạc

 Qua cà chua

 Qua đu đủ

 Qua mơ

 Quả táo

 Quả chanh

 Quả bông

 Quả cải

 Quả chò

 

1........................

2..................

3……………..

Câu 2. (3 điểm) Phân biệt hiện tượng thụ phấn và hiện tượng thụ tinh.

Câu 3. (3 điểm) Dựa vào đặc điểm nào để phân biệt quả khô và quả thịt ? Hãy kể tên 3 loại quả khô và 3 loại quả thịt có ở địa phương em.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 7 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm)

Hãy sắp xếp các quả (hạt) tương ứng với từng cách phát tán của chúng rồi ghi vào phần kết quả:

Các cách phát tán

Tên quá (hạt)

Kết quả

1. Phát tán nhờ gió

 1. Quả chò

1…………..

2. Phát tán nhờ động vật

3. Tự phát tán

 1. Quả cải
 2. Quả bò công anh
 3. Quả ké đầu ngựa
 4. Quả chi chi
 5. Quả đậu bắp
 6. Quả cây xấu hô
 7. Quả trâm bầu
 8. Hạt hoa sữa
 9. Quả ổi

2…………..

3…………

Câu 2. (6 điểm) Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa hạt của cây hai lá mầm và hạt của cây một lá mầm.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 8 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm)

Hãy sắp xếp đặc điểm của hạt tương ứng với từng loại cây (hai lá mầm và một lá mầm) rồi ghi vào cột kết quả:

Các loại cây

Các đặc điểm của hạt

Kết quả

1. Cây hai lá mầm

2. Cây một lá mầm

a. Có vỏ bao bọc hạt, phôi

b. Phôi có hai lá mầm

c. Phôi có một lá mầm

d. Phôi có chồi mầm, lá mầm, thân mầm và rễ mầm

e. Chất dinh dưỡng nằm ở phôi nhũ

g. Chất dinh dưỡng nằm ở hai lá mầm

1...............................

2........................

Câu 2. (6 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo của rong mơ ? Rong mơ khác tảo xoắn ở điểm nào?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 9 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy đánh dấu X vào ô trống để chỉ đúng các hình thức phát tán của từng loại quả và hạt.

Tên qu hoặc hạt

Cách phát tán của quả và hạt

Nh gió

Nh động vật

Tự phát tán

1. Quả cải

 

 

 

2. Quả chò

 

 

 

3. Quả bồ công anh

 

 

 

4. Quả ké đầu ngựa

 

 

 

5. Quả chi chi

 

 

 

6. Quả đậu bắp

 

 

 

7. Quả cây xấu hổ

 

 

 

8. Quả trâm bầu

 

 

 

9. Hạt hoa sữa

 

 

 

10. Hạt thông

 

 

 

Câu 2. (6 điểm) Hãy so sánh cơ quan sinh dưỡng của cây rêu và cây dương xỉ, cây nào có cấu tạo phức tạp hơn ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 10 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Ở những hoa đơn tính và những hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc, sự thụ phấn của chúng buộc phải thực hiện giữa các hoa. Đó là:

a. Hoa tự thụ phấn                                     b. Hoa giao phấn

c. Hoa đơn tính                                          d. Hoa lưỡng tính

2. Hạt hoa sữa, hạt thông, quả dậu bắp thuộc  cách phát tán nào sau đây ?

a. Phát tán nhờ gió                                    b. Phát tán nhờ động vật

c. Tự phát tán                                            d. Cả a, b và c

3. Nhóm thực vật sống ở cạn đầu tiên là:

a. Tảo                             b. Rêu                  c. Quyết                d. Cả a, b và c.

4. Đặc điểm của quả và hạt phát tán nhờ động vật ?

a. Quả ăn được (phần thịt quá)

b. Hạt thường có vỏ cứng, bền (không  tiêu hoá được)

c. Quả có gai, móc, lông cứng, bám vào da hoặc lông động vật (được động vật mang đi nơi khác)

d. Cả a, b và c đều đúng.

5. Đặc điểm chung của tảo?

a. Là những thực vật bậc thấp, chưa có thân, rễ, lá thực sự, sống ở nước ngọt

b. Cơ thể chỉ là một tán gồm một hoặc khối tế bào đồng nhất chưa phân hoá thành rễ, thân, lá, có chất diệp lục nên có thể tự chế tạo chất làm cơ cần thiết, sống ở nước mặn.

c. Là những thực vật đơn bào hoặc đa bào, có nhiều màu sắc khác nhau nhưng luôn luôn có chất diệp lục do đó có thể tự chế tạo chất hữu cơ cần thiết. Hầu hết sống ớ nước.

d. Cả a, b và c đều đúng.

Câu 2. (5 điểm) Nêu đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn ? Tảo xoắn có điểm gì giống với rong mơ ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 11 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (2 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.Hoa ....................... có hạt phấn rơi vào dầu nhuỵ của chính hoa đó.

a. tự thụ phấn                 b. giao phấn    c. đơn tính                 d. lưỡng tính

2. Hạt hoa sữa, quả chò, quả hồ công anh thuộc cách phát tán nào sau đây ?

a. Phát tán nhờ gió                                          b. Phát tán nhờ động vật

c. Tự phát tán                                                  d. Cả  a, b  và  c

Câu 2. (2 điểm) Đánh dấu X vào ô □ chỉ cầu đúng:

□ a. Mỗi củ lạc là một quả lạc, thuộc loại quả khô không nè.

□ b. Mỗi hạt thóc là một quả lúa, nó thuộc loại quả khô nẻ.

□ c. Quà đào, quả mơ, xoài, táo ta, dừa, mận là những quả hạch.

□ d. Cây ngô, cây kê, cây lúa, cây cam, cây bưởi là cây một lá mầm.

Câu 3. (3 điểm) Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống?

Câu 4. (3 điểm) Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt hai lá mầm (như hạt đỗ đen...) chứa ở:

a. Trong lá mầm                                         b. Trong phôi nhũ

c. Trong vỏ hạt                                           d. Trong phôi

2. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn chủ yếu. Có bào tử. Bào tử nảy mầm thành nguyên tản. Đây là đặc điểm của ngành nào ?

a. Ngành Tảo                             '                b. Ngành Rêu

c. Ngành Dương xỉ                                    d. Ngành Hạt trần

3. Lớp Hai lá mầm có đặc điểm sau:

a. Phôi có 2 lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng

b. Phôi có một lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung

c. Hoa thường có 4 cánh.

d. Câu b và c đúng.

e. Câu a và c đúng.

4. Nhóm quả khô bao gồm:

a. Quả khô nẻ và quả khô không nẻ.          b. Quả mọng và quả nẻ

c. Quả hạch và quả mọng                          d. Quả hạch và quả khô

5. Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ?

a. Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng

b. Đại dương thu hẹp, nhưng vẫn còn nhiều nước

c. Khí hậu khô và lạnh

d. Câu b và c.

Câu 2. (2 điểm) Vì sao phải tích cực trồng cây gây rừng ?

Câu 3. (3 điểm) Nêu vai trò của thực vật đối với động vật ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu l. (4 điểm) Hãy chọn phương án tr li đúng nhất:

1. Sự phát tán của quả và hạt là:

a. Hiện tuợng quả và hạt được chuyển đi xa gốc cây mẹ

b. Hiện tượng quả chín và hạt được bật ra khỏi quả

c. Câu a và b đều đúng

d. Câu a và b đều sai

2.    Hạt của cây  Hai lá mầm khác với hạt của cây Một lá mầm ờ điểm nào?

a. Hạt cây Hai lá mầm không có phôi nhũ

b. Hạt cây Hai lá mầm không có chất dinh dưỡng dự trữ nằm ở lá mầm

c. Hạt cây Hai lá mầm phôi có hai lá mầm

d. Câu a và b đúng.

3. Những hạt nào sau đây thuộc hạt Một lá mầm?

a. Mít, ôi, đào, lúa mì                           b. Ngô, vải, nhãn, đỗ đen

c. Ngô, tre, thài lài, cỏ gấu                    d. Đỗ đen, dưa hấu, hướng dương

4. Hút thuốc lá, thuốc phiện có hại như thế nào?

a. Hút nhiều thuốc lá, chat nicôtin thấm vào cơ thể sẽ dễ gây ung thư phổi

b. Trong thuốc phiện có chứa moocphin và hêrôin là những chất độc nguy hiểm,

c. khi sử dụng dễ gây nghiện

d. Nghiện thuốc phiện có hại đến sức khỏe và gây hậu quả xấu cho bản thân, gia

đình và xã hội

e. Cả a. b và c đều đúng.

Câu 2. (3 điểm) Cây trồng khác cây dại ở điểm nào ? Cho ví dụ minh hoạ.

Câu 3. (3 điểm) Tại sao nói: “Rừng cây như một lá phôi xanh của con người” ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 14 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1.  Giao phấn là hiện tượng:

a. Hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ của hoa đó

b. Hạt phẩn tiếp xúc với đầu nhụy

c. Hạt phấn của hoa này tiếp xúc với đầu nhuỵ của hoa kia.

d. Tế bào sinh dục dực kết hợp với tế bào sinh dục cái trong noãn tạo thành hợp tử.

2. Đã có rễ, thân, lá. Sống ở cạn là chủ yếu. Có nón. Hạt hở (hạt nằm trên lá noãn). Đây là đặc điểm của ngành nào ?

a. Ngành Tào                 b. Ngành Rêu         c. Ngành Dương xỉ      d. Ngành Mạt tiần

3. Thực vật có vai trò gì đối với động vật ?

a. Thực vật cung cấp ôxi và thức ăn cho động vật

b. Thực vật cung cấp nơi ở và nơi sống cho động vật

c. Trong một số ít trường  hợp, thực vật cũng có thể gây hại cho động vật

d. Cả a, b và c

4. Khi gieo hạt cần phải:

a. Gieo đúng thời vụ                                     b. Làm đất tơi xốp

Chống úng, chông hạn. chống rét             d. Cả a, b và c đều đúng

5. Trật tự các bậc phân loại (từ cao đến thấp) nào dưới đây là đúng

a. Ngành      lớp      bộ       họ       chi      loài

b. Lớp       bộ      họ       chi      loài       ngành

c. Bộ       họ      chi      loài       ngành      lớp

d.    Họ      chi       loài       ngành       lớp      bộ

Câu 2. (2 điểm) Tại sao người ta nói nếu không có thực vật thì cũng không có loài người ?

Câu 3. (3 điểm) Hút thuốc phiện có hại như thế nào?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 15 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Bộ phận của hạt sẽ phát triển thành cây non sau khi nảy mầm là:

a. Vỏ hạt                                               b. Phôi hạt

c. Phôi nhũ                                            d. vỏ hạt và phôi nhũ

2. Lớp Một lá mầm có đặc điểm sau:

a. Phôi có 2 lá mầm, rễ cọc, gân lá hình mạng

b. Phôi có một lá mầm, rễ chùm, gân lá song song hoặc hình cung

c. Hoa thường có 6 cánh hoặc 3 cánh

d. Cả b và c

e. Cả a và c

3. Phôi của hại phát triển từ:

a. Tinh trùng       b. Trứng               c. Hợp tử               d. Noãn

4. Quyết cổ đại phái triển mạnh tạo thành những rừng dương xỉ thân gỗ lớn trong điều kiện khí hậu Trái Đất như thế nào ?

a. Khi hậu khô và lạnh                    b. Khí hậu rất nóng và ẩm

c. Có các biến cố địa chất               d. Cả b và c

5. Đặc điểm được xem là tiến hóa hơn của rêu so với tảo là:

a. Đã có thân, lá                              b. Đã có rễ chính thức,

c. Có chứa chất diệp lục                 d. Tất cả đều đúng

Câu 2. (5 điểm) cần phải làm gì để bảo vệ đa dạng thực vật ở Việt Nam ?         .

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 16 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Chất dự trữ của hạt thường nằm ở đâu ?

a. Trong lá mầm hoặc phôi nhũ           b. Trong chồi mầm hoặc phôi nhũ

c. Trong thân mâm hoặc phôi nhũ       d. Trong thân mầm hoặc chồi mầm

2. Quả và hạt phát tán nhờ gió thường có đặc điểm gì ?

a. Quả khi chín tự mở được                                         b. Quả có gai móc

c. Quả và hạt nhẹ thường có cánh hoặc chùm lông     d. Quả khô tự mở

3. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây Hai lá mầm ?

a. Cây lúa, cây xoài, cây ngô

b.Cây tỏi, cây táo, cây cà chua

c. Cây bưởi, cây cà chua, cây lạc, cây nhãn

d. Cây cam, cây hoa hồng, cây vải thiều, cây tỏi

4. Đặc điểm nào dưới đây đã giúp các thực vật ở cạn thích nghi với môi trường cạn ?

a. Cơ thể phân hoá thành rễ, thân, lá.      b. Có hệ thống dẫn

c. Sinh sản bằng hạt hay bằng bào tử       d. Cả a và b.

5. Đặc điểm đặc trưng của Quyết là:

a. Sinh sản bằng hạt                                   b. Đã có rễ, thân, lá, có mạch dẫn

c. Chưa có rễ, thân, lá thật                       d. Nón đực nằm ở ngọn cây

Câu 2. (5 điểm) Thế nào là Phân loại thực vật ? Kể những ngành thực vật đã học và cho biết những ngành nào thuộc thực vật bậc thấp, bậc cao ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 17 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (5 điểm) Chọn từ thích hợp: bào tử, nguyên tản, rễ, thân, lá, mạch dẫn, cuộn tròn ở đầu điền vào chỗ dấu chấm (...) trong các câu sau:

- Dương xỉ là những cây đã có.................... thật sự

- Lá non của cây dương xỉ bao giờ cũng.............

- Khác với rêu, bên trong thân và lá dương xỉ đã có............ giữ chức năng

vận chuyển nước, muối khoáng và chất dinh dưỡng

-  Dương xỉ sinh sản bằng.................. như rêu, nhưng khác rêu ở chỗ có

................. do bào tử phát triển thành.

Câu 2. (5 điểm) Nêu đặc điểm chung của thực vật Hạt kín ?

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 18 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

Câu 1. (4 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm của hoa nở về ban đêm là gì ?

a.  Hoa thường có màu trắng

b. Hoa có mùi thơm đặc biệt quyến rũ sâu bọ

c. Hoa có màu sắc sặc sỡ

d. Câu a và b.        

2. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là:

a. Sinh sản hữu tính                                   b. Sinh sản vô tính

c. Sinh sản sinh dưỡng                              d. Cả a, b và c.

3. Muốn cho hạt nảy mầm ngoài chất lượng của hạt còn cần có đủ các điều kiện nào ?

a. Nước, không khí và nhiệt độ thích hợp

b. Nhiệt độ, độ ẩm không khí, phân bón

c. Nước, phân bón, nhiệt độ

d. Giống cây trồng, nước, phân bón

4. Tên gọi chung cho nhóm các quả: mơ, đào, xoài, dừa,… là:

a. Quả mọng          b. Quả hạch          c. Quả thịt             d. Quả khô

Câu 2. (6 điểm)

Hãy tìm các cụm từ phù hp điền vào ô trống đ hoàn thành bảng dưới đây:

Câu hỏi

Trả lời

Ht đ đen

Hạt ngô

1. Hạt gồm có những bộ phận nào ?

 

 

2. Bộ phận nào bao bọc và bảo vệ hạt?

 

 

3. Phôi gồm nhũng bộ phận nào ?

 

 

4. Phôi có mấy lá mầm ?

 

 

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa ở đâu ?

 

 

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”