Đề kiểm tra 45 phút - Chương Các nhóm thực vật - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1 . Rêu có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản như thế nào ?

Câu 2 Cây thông - đại diện của ngành Hạt trần có đặc điểm gì ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 Hãy lựa chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời về các đặc điểm phân biệt lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm.

Cột A

(Tên lớp)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Lớp Một lá mầm

2. Lớp Hai lá mầm

2. Lớp Hai lá mầm

a)    Phôi có 2 lá mầm.

b)       Phôi có 1 lá mầm.

c)       Rễ cọc

d)       Rễ chùm.

e)      Gân lá song song hoặc hình cung.

f)       Gân lá hình mạng.

g)       Hoa thường có 4 hoặc 5 cánh.

h)                                                                                         h)   Hoa thường có 3 hoặc 6 cánh.

1...

2…

2...

Câu 4 . Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau :

        Quyết là một nhóm thực vật khá đông đúc, trong đó có những cây mang các đặc điểm của ...(1)... và của lá (đặc biệt là lá non) như của cây ...(2)... và thường được gọi dưới một tên chung là dương xỉ. Bên cạnh đó, cũng thuộc nhóm Quyết còn có một số cây khác có đặc điểm của lá và túi bào tử khác dương xỉ. Nhiều cây trong nhóm Quyết được dùng làm ...(3)... hoặc thuốc bổ : cây lông cu li, cây rau bợ, dây bòng bong, cây bổ cốt toái...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đế số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1 So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ?

Câu 2 . Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3. Chọn những từ phù hợp trong các từ : a) mạch dẫn, b) nguyên tản, c) rễ, d) thân, e) lá, f) ẩm ướt, g) bào tử, h) Hạt trần, i) lá noãn, k) hạt rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau :

 1. Rêu là những thực vật đã có … , … nhưng cấu tạo vẫn đơn giản : thân không phân nhánh, chưa có ... và chưa có ... chính thức. Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ sống được ở môi trường …

 2. Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có ... , ... , ... thật và có ... Chúng sinh sản bằng ... , ... mọc thành … và cây con mọc ra từ ... sau quá trình thụ tinh.

 3. Cây thông thuộc ngành..., là nhóm thực vật có cấu tạo phức tạp : thân gỗ, có ... Chúng sinh sản bằng .. . nằm lộ trên các ... hở. Chúng chưa có hoa và quả.

Câu 4 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm nào là những thực vật đã có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử, bào tử mọc thành nguyên tản rồi thành cây con ?

A. Dương xỉ.                     B. Hạt kín.

C. Rêu.                             D. Hạt trần.

2. Nhóm nào là những thực vật có đặc điểm đặc trưng là sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở ?

A. Dương xỉ.                      B. Hạt kín.

C. Rêu.                             D. Hạt trần.

3. Cơ quan sinh sản của thông là

A. nón.                                B. hoa.

C. quả.                                D. cả B và C.

4. Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm Quyết ?

A. Cây dương xỉ, cây rau bợ, cây lông cu li.

B. Cây tổ diều, cây rêu, cây lạc.

C. Cây bòng bong, cây vạn niên thanh, cây thông.

D. Cây mít, cây vạn tuế, cây tóc tiên.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”