Đề kiểm tra 45 phút - Chương Đại cương - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1  Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

Câu 2. Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng ?

 

II. Phần trắc nghiệm 

 

Câu 3 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Sinh vật)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Thực vật

2. Động vật

a) Có diệp lục.

b)   Không có khả năng tạo ra chất hữu cơ từ nước và khí cacbônic.

c)  Tự tạo ra chất hữu cơ.

d)   Lớn lên.

e)   Sinh sản.

f) Trao đổi chất với môi trường.

g)   Phần lớn không có khả năng di chuyển.

h)   Phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài.

1...

2...

Câu 4  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào trong những đặc điểm sau đây ?

A. Có sự trao đổi chất với môi trường.

B. Có khả năng di chuyển,

C. Lớn lên và sinh sản.

D. Cả A và C.

2. Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với động vật là gì ?

A. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.

B. Thực vật có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.

C. Phần lớn thực vật không có khả nãng di chuyển.

D. Cả A và C

3. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây một năm ?

A.Cây bưởi, cây hành, cây lúa.

B. Cây mít, cây táo, cây tỏi.

C. Cây su hào, cây lúa, cây dưa chuột.

D. Cây cà chua, cây hồng xiêm, cây thì là.

4. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có hoa ?

A. Cây rêu, cây mít, cây chuối.

B. Cây lúa, cây đậu xanh, cây rau bợ.

C. Cây ổi, cây khế, cây cải. 

D. Cây dương xỉ, cây bầu, cây mướp.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận

Câu 1 Thực vật có hoa có các loại cơ quan nào ?

Câu 2 Thực vật học có nhiệm vụ gì ?

Câu 3 . Sinh vật trong tự nhiên gồm những nhóm lớn nào ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 . Hãy chọn những nội dung ở cột B, C sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các loại cơ quan)

Cột B

(Thực hiện chức năng)

Cột C

(Các bộ phận của cây có hoa)

Trả lời

1. Cơ quan sinh

dưỡng

2. Cơ quan sinh sản

 

A. Nuôi dưỡng.

B. Duy trì và phát

triển nòi giống.

a) Rễ

b) Thân

c) Hoa

d) Quả

e) Hạt

f)  Lá

1...

2...

 

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”