Đề kiểm tra 45 phút - Chương Rễ - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Phần tự luân 

Câu 1. Nhiệm vụ chính của rễ cây là gì ? Dựa theo hình dáng bên ngoài của rễ cây, có thể chia rễ thành mấy loại ?

Câu 2  Chức năng của mạch gỗ và mạch rây là gì?

Phần trắc nghiệm 

Câu 3 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các miền của rễ)

Cột B

(Chức năng chính của từng miền)

Trả lời

1. Miền trưởng thành có

các mạch dẫn.

2.  Miền hút có các lông

hút.

3. Miền sinh trưởng.

4. Miền chóp rễ.

a) Hấp thụ nước và muối khoáng.

b) Dẫn truyền.

c) Che chở cho đầu rễ.

d) Làm cho rễ dài ra.

1….

2….

3….

Câu 4 . Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau :

Nhu cầu nước và ...(1)... khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn khác nhau trong …(2)... của cây. Trong đời sống của cây, giai đoạn cây sinh trưởng mạnh như mọc cành, đẻ nhánh, sắp ra hoa cần nhiều …(3)... và muối khoáng.

Quá trình hút nước và muối khoáng quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào ...(4)... và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước. Nước và muối khoáng hoà tan trong ...(5)..., được lông hút ở rễ hấp thụ chuyển qua vỏ tới ...(6)...

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1 . Sự giống nhau và khác nhau giữa tế bào thực vật với tế bào lông hút là gì ?

Câu 2 . Miền hút gồm những phần chính nào ?

Câu 3  Vì sao phải trồng cây đúng thời vụ ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn những cây có rễ cọc ?

A. Cây si, cây sanh, cây đa.

B. Cây lúa, cây hồng xiêm, cây ớt.

C. Cây ngô, cây ổi, cây mít.

D. Cây cau, cây đu đủ, cây bèo tây.

2. Các cây sống trong nước rễ không có lông hút vì

A. Cây không cần nước.

B. Cây hút nước và muối khoáng hoà tan qua bề mặt các tế bào biểu bì của rễ.

C. Môi trường nước đã nâng đỡ cây.

D. Cả A và B.

3. Những giai đoạn nào cây cần nhiều nước và muối khoáng ?

A. Khi phát triển cành, lá.

B. Lúc đẻ nhánh, ra hoa, kết quả.

C. Sắp đến thời kì thu hoạch.

D. Cả A, B và C.

4. Phải thu hoạch các cây có rễ củ trước khi chúng ra hoa vì

A. Chất dự trữ của củ dùng để cung cấp cho cây khi ra hoa.

B. Chất dinh dưỡng của củ bị giảm nhiều.

C. chất lượng và khối lượng củ đều giảm.

D. cả A, B và C.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”