Đề kiểm tra 45 phút - Chương Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (4 điểm). Đối với những cây có hoa, sự sinh sản sinh dưỡng được thực hiện bằng những cách nào ?

Câu 2 (2 điểm). Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm giống nhất ? Vì sao ?

Câu 3 (2 điểm). Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao ?

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 4 ( 2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên nào thường gặp ở cây có hoa ?

A. Sinh sản bằng thân bò, bằng thân rễ.

B. Sinh sản bằng rễ củ, bằng lá.

C. Sinh sản bằng thân củ.

D. Cả A và B.

2. Nhóm nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân bò ?

A. Cây rau má, cây dâu tây, cây khoai lang.

B. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây khoai tây.

C. Lá thuốc bỏng, cây rau muống, cây cỏ gấu.

D. Khoai lang, lá thuốc bỏng, cây gừng.

3. Nhóm nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân rễ ?

A. Cây sắn, cây khoai lang, cây rau má.

B. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây cỏ gấu.

C. Lá thuốc bỏng, cây dong ta, cây su hào.

D. Cả A, B và C.

4. Sinh sản sinh dưỡng do người

A. là các hình thức sinh sản sinh dưỡng xảy ra trong tự nhiên mà con người quan sát được.

B. là các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra nhằm nhân giống cây trồng.

C. là các hình thức như : giâm, chiết, ghép, nhân giống vô tính.

D. cả B và C.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Cơ sở của sinh sản sinh dưỡng là gì ?

Câu 2 (3 điểm). Ý nghĩa của sinh sản sinh dưỡng là gì ?

Câu 3 (2 điểm). Chiết cành khác với giâm cành ở điểm nào ?

II. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 4 (3 điểm). Hãy tìm những từ thích hợp để điển vào chỗ trống trong những câu sau.

Nhân giống ...(l)... trong ống nghiệm ở thực vật là quá trình tách một nhóm tế bào ra khỏi ...(2)..., đem nuôi cấy trong ...(3)... đặc biệt để tạo thành mô non rồi cho phát triển thành cây mới. Nhờ phương pháp nuôi cấy mô, người ta có thể tạo dược rất nhiều .. .(4)... giống hệt cây mẹ từ một số rất ít nguyên liệu giống ban dầu. Do đó, tiết kiệm được cả vật giống và thời gian gây giống.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”