Đề kiểm tra 45 Phút - Chương tế bào thực vật - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 1 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1 Mỗi tế bào bao gồm những thành phần nào ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 2  Hãy xác định những câu sau là đúng (Đ) hay sai (S) rồi điền vào ô trống

SST

Câu dẫn

Đ/S

1

Kính lúp có khả năng phóng to ảnh của vật từ 3 đến 20 lần.

 

2

Tế bào thịt lá có hình hạt đậu, tế bào lỗ khí có hình chữ nhật.

 

3

Tế bào mô phân sinh ngọn có chiều dài khoảng 0,001 - 0,003mm, đường kính 0,001 - 0,003mm.

 

4

Tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào.

 

5

Tế bào phân chia ngay từ lúc mới sinh ra.

 

6

Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.

 

7

Nhờ mô mềm mà cây lớn lên, to ra.

 

8

Mô nâng dỡ gồm những tế bào có vách dày lên gấp bội, có tác dụng chống đỡ cho các cơ quan và cho cây.

 

Câu 3 . Hãy tìm từ thích hợp trong các từ sau : a) bé, b) lớn, c) nhún, d) tế bào để điền vào chỗ trống trong các câu dưới đây :

1. Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng ...

2. Các tế bào con là những ... non, mới hình thành, có kích … Nhờ quá trình trao đổi chất chúng ... dần lên thành những ... trưởng thành.

3. Quá trình phân bào : đầu tiên hình thành 2…, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi ... cũ thành 2 ... con.

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 Phút - Đề số 2 - Phần tế bào thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luân 

Câu 1 Tế bào lớn lên và phân chia như thế nào ?

Câu 2 . Tế bào ở những bộ phận nào của cây có khả năng phân chia ? Quá trình phân chia diễn ra như thế nào ?

Câu 3  Mô là gì ? Nêu ví dụ về một số loại mô ở thực vật.

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4  Hãy tìm những từ thích hợp để điên vào chỗ trống trong những câu sau :

       Tế bào thực vật có hình dạng, kích thước rất ...(1)... Tuy nhiên, chúng đều gồm những thành phần sau : vách tế bào, màng sinh chất, ...(2)..., nhân và có thể có thêm một số thành phần khác như : không bào, lục lạp... Mô là nhóm ...(3)... có hình dạng, cấu tạo ...(4)..., cùng thực hiện một chức năng riêng. Một số loại mô ở thực vật như : mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”