Đề kiểm tra 45 phút - Chương Thân - Sinh 6

Bài Tập và lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận

Câu 1 Thân gồm những bộ phận nào ?

Câu 2 . Dác và ròng là gì ?

Câu 3 . Nước, muối khoáng hoà tan, các chất hữu cơ được vận chuyển bộ phận nào ?

II. Phần trắc nghiệm

Câu 4 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các loại thân biến dạng)

Cột B

(Đặc điểm, chức năng)

Trả lời

1. Thân củ

2. Thân rỗ

3. Thân mọng nước

a) Nằm trên mặt đất hoặc dưới mặt

đất.

b)      Nằm trong đất, lá vảy không có màu xanh.

c)      Thân chứa nhiều chất lỏng, thân có màu xanh.

d)      Dự trữ chất dinh dưỡng.

e)      Dự trữ nước, quang hợp.

1...

2...

3...

 

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tư luân 

Câu 1 Có thể chia thân thành những loại nào ?

Câu 2  Cấu tạo trong của rễ (miền hút) và thân non có điểm gì giống nhau ? Sự khác nhau về bó mạch của rễ và thân là gì ?

Câu 3 . Thân cây to ra là do đâu ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 . Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Thân non gồm những bộ phận nào ?

A. Gồm thịt vỏ và ruột.

B. Gồm biểu bì, thịt vỏ và mạch rây.

C. Gồm biểu bì, thịt vó và mạch gỗ.

D. Gồm biểu bì, thịt vỏ, mạch rây, mạch gỗ và ruột.

2. Biểu bì của thân non có cấu tạo gồm

A.   nhiều lớp tế bào lớn.

B. một lớp tế bào trong suốt, xếp sát nhau,

C. một số tế bào chứa chất diệp lục.

D. những tế bào có vách hoá gỗ dày.

3. Vỏ của thân non có chức năng gì ?

A.   Vỏ chứa chất dự trữ.

B. Bảo vệ các bộ phận bên trong,

C. Tham gia quang hợp.

D. Cả A, B và C.

4. Trụ giữa của thân non gồm những bộ phận nào ?

A. Gồm thịt vỏ, mạch rây.

B. Gồm thịt vỏ và ruột.

C. Gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột.

D.  Gồm vỏ và mạch gỗ.

Xem lời giải

Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”