Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả li đúng nhất:

1. Sinh sn có hiện tượng thụ tinh là:

a. Sinh sản hữu tính                  b. Sinh sản vô tính

c. Sinh sản sinh dưỡng             d. Cả a, b và c

2. Tên gọi chung cho nm các quả: mơ, đào, xoài, dừa,... là:

a. Quả mọng       b. Quả hạch       c. Quả thịt        d. Quả khô

3. Sinh sản bằng bào tử, bào tử phát triển thành nguyên tán. Đây là đặc điểm chỉ có ở:

a. Tảo            b. Rêu                  c. Dương xỉ         d. Cả a, b và c

4. Hạt do bộ phận nào tạo thành ?

a. Hạt phấn   b. Bầu nhuỵ       c. Nhuỵ hoa      d. Noãn đã được thụ tinh

Câu 2. Hãy chọn cụm từ: vùng nóng, quá trình, đặc điểm, phân bố điền vào chỗ trống (...) thay cho các sổ 1, 2,3... để hoàn chỉnh các câu sau:

     Sống trong các môi trường khác nhau, trải qua.. (1)..... lịch sử lâu dài, cây

xanh đã hình thành một số........ (2)……..thích nghi.

     Nhờ khả năng thích nghi đó mà cây có thể. (3)........ khắp nơi trên Trái Đất:

trong nước, trên cạn,…….(4)... …., vùng lạnh...

Câu 3. Nối các ý ở cột A tương ứng với các ý ở cột B sao cho phù hợp rồi ghi vào phần trả lời

Cột A

Cột B

Trả li

  1. Hoa thụ phấn nhờ gió
  2. Hoa thụ phấn nhờ sâu bọ
a. Có màu sắc sặc sỡ

b. Hoa thường mọc ở ngọn cây

c. Hoa có hương thơm

1....

2....

II.   T LUẬN 

Câu 1. Thụ tinh là gì ?

Câu 2. Cần phải thiết kế thí nghiệm như thế nào để chứng minh sử nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống ?

Câu 3. Vì sao người ta phải thu hoạch đỗ xanh và đỗ đen trước khi quả chín khô ?

Lời giải

I.   TRẮC NGHIỆM 

1

2

3

4

a

b

c

d

 Câu 2.

 (1)- quá trình,                                     (2)- đặc điểm,

 (3)- phân bố,                                       (4)- vùng nóng.

Câu 3.

1

2

b

a, c

 II.   TỰ LUẬN

Câu 1. Thụ tinh là hiện tượng tế bào sinh dục đực (tinh trùng) của hạt phấn kết hợp với tế bào sinh dục cái (trứng) có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử.

 Câu 2. Muốn chứng minh được sự nảy mầm của hạt phụ thuộc vào chất lượng hạt giống, cần thiết kế thí nghiệm như sau:

-Làm nhiều cốc thí nghiệm giống nhau về tất cả các điều kiện bên ngoài (đủ nước, đủ không khí, có nhiệt độ thích hợp), nhưng khác nhau về chất lượng hạt giống.

-Ví dụ, chỉ để một cốc có hạt giống tốt (hạt chắc, mẩy, không bị sứt sẹo, không bị sâu bệnh) còn các cốc khác đều có một trong những loại hạt giống xấu (hạt bị mọt, hạt bị mốc, hạt bị lép, hạt bị sứt sẹo...).

Câu 3. Người ta thu hoạch đỗ xanh, đỗ đen trước khi chín khô là vì: nếu để quả đỗ xanh, đỗ đen chín khô thì quả sẽ tự nẻ, hạt rơi xuống đất không thu hoạch được.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”