Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phưong án trả lời đúng nhất:

1. Điểm khác nhau cơ bản giữa  thực vật với các sinh vật khác là:

a. Thực vật có khả năng tổng hợp chất hữu cơ, phần lớn không có khả năng di chuyển, thường phản ứng chậm với các kích thích cùa môi trường

b. Thực vật sống khắp nơi trên Trái Đất

c. Thực vật có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.

d. Thực vật rất đa dạng, phong phú.

a. Bí đỏ, khoai lang, lúa, ngô             b.  Bí đỏ, hành, mận, xương rồng

c. Bắp cải, thuốc lá, chanh, sen         d. Vú sữa, cam, ổi, táo

3. Cấu tạo trụ giữa của tlìân non:

a. Trụ giữa gồm có biểu bì, một vòng bó mạch và ruột.

b. Trụ giữa gồm có 1 vòng bó mạch (mạch rây ở ngoài, mạch gỗ ở trong) và ruột

c. Trụ giữa gồm mạch gỗ và mạch rây xếp xen kẽ và ruột.

d. Trụ giữa gồm có thịt vỏ, một vòng bó mạch và ruột.

4. Chức năng trụ giữa của thân non:

a. Trụ giữa có chức năng bảo vệ cây

b. Trụ giữa có chức năng vận chuyển chất hữu cơ, nước, muối khoáng và chứa chất dự trữ.

c. Trụ giữa có chức năng vận chuyến nước, muối khoáng và chửa chất dự trữ.

d. Trụ giữa có chức năng dự trữ và tham gia quang hợp.

Câu 2. Hãy chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi viết các chữ (a, b, c...) vào cột trả lời (ví dụ l.c)

Cột A

Cột B

 

(Các bộ phận của thân non)

(Chức năng của từng bộ phận)

Trả lời

1. Biểu bì

a. Tham gia quang hợp

1 .c

2. Thịt vỏ

b. Vận chuyển chất hữu cơ

2…

3. Mạch rây

c. Bảo vệ

3...

4. Mạch gỗ

d. Vận chuyển nước và muối khoáng

4...

5.  Ruột

e. Dự trù chất dinh dưỡng

5…

II. T LUẬN

Câu 1. Mô tả thí nghiệm và giái thích kết quả thí nghiệm vận chuyển chất hữu cơ qua mạch rây của thân cây.

Câu 2. Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần ? Chức năng của từng phần ?

Lời giải

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. - Mô tả được thí nghiệm:

+ Chọn một cành cây trong vườn, bóc bỏ một khoanh vỏ.

+ Sau một tháng quan sát xem có hiện tượng gì xảy ra ?

- Nêu được kết quả thí nghiệm:

+ Sau một tháng thấy mép vỏ ở phía trên của cành cây phình to ra.

- Giải thích được kết quả thí nghiệm:

Mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra còn mép vỏ ở phía dưới không phình to ra là do:

+ Chất hữu cơ được vận chuyển từ lá xuống bị tắc nghẽn do mạch gián đoạn.

+ Phần vỏ nhận được nhiều chất dinh dưỡng nên phát triển mạnh và phình lên.

 Kết luận: Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Câu 2. Cấu tạo của miền hút gồm mấy phần ? Chức năng của từng phần ?

Cấu tạo miền hút của rễ: Gồm vỏ và trụ giữa, vỏ gồm biểu bì và thịt vỏ, trụ giữa gồm bó mạch và ruột.

- Lớp biểu bì: Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ

- Lông hút: Hút nước và muối khoáng hoà tan

- Thịt vỏ: Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

- Mạch rây: Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây

- Mạch gỗ: Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá

- Ruột: Chứa chất dự trữ


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”