Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1 . Rêu có cơ quan sinh dưỡng và cơ quan sinh sản như thế nào ?

Câu 2 Cây thông - đại diện của ngành Hạt trần có đặc điểm gì ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 Hãy lựa chọn nội dung ở cột B sao cho phù hợp với nội dung ở cột A rồi điền vào cột trả lời về các đặc điểm phân biệt lớp Một lá mầm và lớp Hai lá mầm.

Cột A

(Tên lớp)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Lớp Một lá mầm

2. Lớp Hai lá mầm

2. Lớp Hai lá mầm

a)    Phôi có 2 lá mầm.

b)       Phôi có 1 lá mầm.

c)       Rễ cọc

d)       Rễ chùm.

e)      Gân lá song song hoặc hình cung.

f)       Gân lá hình mạng.

g)       Hoa thường có 4 hoặc 5 cánh.

h)                                                                                         h)   Hoa thường có 3 hoặc 6 cánh.

1...

2…

2...

Câu 4 . Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau :

        Quyết là một nhóm thực vật khá đông đúc, trong đó có những cây mang các đặc điểm của ...(1)... và của lá (đặc biệt là lá non) như của cây ...(2)... và thường được gọi dưới một tên chung là dương xỉ. Bên cạnh đó, cũng thuộc nhóm Quyết còn có một số cây khác có đặc điểm của lá và túi bào tử khác dương xỉ. Nhiều cây trong nhóm Quyết được dùng làm ...(3)... hoặc thuốc bổ : cây lông cu li, cây rau bợ, dây bòng bong, cây bổ cốt toái...

Lời giải

I. Phần t luận

Câu 1 

- Cơ quan sinh dưỡng gồm : rễ giả ; thân nhỏ, không phân nhánh ; lá gồm một lớp tế bào, đường gân giữa chỉ là những tế bào xếp xít nhau ; chưa có mạch dẫn trong rễ, thân, lá.

- Cơ quan sinh sản và sự sinh sản : sinh sản bằng bào tử, túi bào tử nằm trên ngọn cây rêu cái. Bào tử được hình thành sau sự thụ tinh giữa 2 tế bào sinh dục đực và cái nằm trong các túi ở ngọn cây rêu đực và cây rêu cái. Bào tử khi thoát ra khỏi túi bào tử sẽ phát triển thành cây rêu mới.

Câu 2 

Thông có những đặc điểm chung sau :

- Cơ quan sinh dưỡng : rễ, thân, lá thật (có mạch dẫn), dạng cây thân gỗ (cây to, cây nhỡ, cây nhỏ). Lá : hình kim.

- Sinh sản và cơ quan sinh sản : Sinh sản bằng hạt. Cơ quan sinh sản là nón. Có 2 loại : nón đực là tập hợp của các vảy (nhị), trên đó mang túi phấn, trong túi phấn chứa các hạt phấn với tế bào sinh dục đực (tinh trùng). Nón cái là tập hợp của các vảy (lá noãn), trên đó mang noãn (lá noãn hở), bên trong noãn có tế bào sinh dục cái (noãn cầu).

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 

1

2

d, e, h, b

c, f, g, a

Câu 4 

1.         túi bào tử

2.         dương xỉ

3.         thuốc chữa bệnh