Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1  Đặc điểm chung của thực vật là gì ?

Câu 2. Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng vì sao chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng ?

 

II. Phần trắc nghiệm 

 

Câu 3 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Sinh vật)

Cột B

(Đặc điểm)

Trả lời

1. Thực vật

2. Động vật

a) Có diệp lục.

b)   Không có khả năng tạo ra chất hữu cơ từ nước và khí cacbônic.

c)  Tự tạo ra chất hữu cơ.

d)   Lớn lên.

e)   Sinh sản.

f) Trao đổi chất với môi trường.

g)   Phần lớn không có khả năng di chuyển.

h)   Phản ứng chậm với các kích thích bên ngoài.

1...

2...

Câu 4  Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Cơ thể sống có những đặc điểm quan trọng nào trong những đặc điểm sau đây ?

A. Có sự trao đổi chất với môi trường.

B. Có khả năng di chuyển,

C. Lớn lên và sinh sản.

D. Cả A và C.

2. Điểm khác nhau cơ bản giữa thực vật với động vật là gì ?

A. Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ.

B. Thực vật có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản.

C. Phần lớn thực vật không có khả nãng di chuyển.

D. Cả A và C

3. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây một năm ?

A.Cây bưởi, cây hành, cây lúa.

B. Cây mít, cây táo, cây tỏi.

C. Cây su hào, cây lúa, cây dưa chuột.

D. Cây cà chua, cây hồng xiêm, cây thì là.

4. Nhóm cây nào sau đây gồm toàn cây có hoa ?

A. Cây rêu, cây mít, cây chuối.

B. Cây lúa, cây đậu xanh, cây rau bợ.

C. Cây ổi, cây khế, cây cải. 

D. Cây dương xỉ, cây bầu, cây mướp.

Lời giải

I. Phần tự luận 

 Câu 1

Thực vật có những đặc điểm chung sau :

- Thực vật có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ từ nước, muối khoáng trong đất, khí cacbônic trong không khí nhờ chất diệp lục hấp thu được ánh sáng mặt trời để nuôi sống cây. Cung cấp chất hữu cơ cho động vật và con người.

- Phần lớn thực vật không có khả năng di chuyển.

- Thực vật phản ứng chậm với các kích thích từ bên ngoài. Tuy vậy, cũng có trường hợp như cây xấu hổ có biểu hiện cảm ứng như khi chạm nhẹ vào lá, lá cây khép lại, cụp xuống.

Câu 2

Thực vật ở nước ta rất phong phú, nhưng chúng ta còn cần phải trồng thêm cây và bảo vệ chúng vì sự đa dạng của thực vật đang bị suy giảm do con người phá huỷ thiên nhiên phục vụ cho cuộc sống của con người.

II. Phần trắc nghiệm 

 

Câu 3

1

2

a, c, d, e, f, g, h

b, d, e, f

Câu 4 

1

2

3

4

D

D

C

C