Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Lá - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự lu

Câu 1 . Thịt lá có cấu tạo và chức năng như thế nào ?

Câu 2 . Gân lá có chức năng gì ?

Câu 3 . Tại sao khi trồng cây ở nơi không có đủ ánh sáng lá sẽ vàng dần và cây sẽ chết?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Quá trình)

Cột B

(Thời gian, điều kiện)

Trả lời

1. Quang hợp

2. Hô hấp

3. Thoát hơi

nước

a)   Xảy ra ban ngày.

b)   Xảy ra cả ngày và đêm.

c)   Xảy ra chủ yếu về ban ngày.

d)      Cần có ánh sáng, khí cacbônic, nước.

e)      Nhiệt độ thích hợp (25-30°C), có lượng khí ôxi và khí cacbônic trong không khí.

f)      Tăng khi nhiệt độ cao khi độ ẩm giảm, tăng khi ánh sáng mạnh, tăng khi gió mạnh.

1 ...

2 ...

3 …

3

Lời giải

I. Phần tự luận 

Câu 1 

Thịt lá gồm nhiều lớp tế bào có vách mỏng, chứa nhiều lục lạp, làm chức năng chế tạo chất hữu cơ cho cây.

Các tế bào thịt lá chia thành nhiều lớp khác nhau về cấu tạo và chức năng :

-  Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt trên thường dài, xếp sát nhau, có chứa nhiểu lục lạp. Chức năng chính là chế tạo chất hữu cơ.

-  Lớp tế bào thịt lá sát với biểu bì mặt dưới có hình đa giác hoặc hình cầu, xếp thưa nhau, để hở nhiều khoang chứa không khí, chứa ít lục lạp. Chức năng chính là chứa và trao đổi khí.

Câu 2 

Gân lá nằm xen giữa phần thịt lá, gồm 2 loại mạch:

- Mạch gỗ chuyển nước và muối khoáng hoà tan từ rễ qua thân lên lá.

- Mạch rây chuyển các chất hữu cơ do lá chế tạo tới các bộ phận khác của cây.

Câu 3 

Lục lạp chính là bộ phận thu nhận ánh sáng để chế tạo chất hữu cơ cho cây. Chúng chỉ được tạo thành khi có đủ ánh sáng, vì vậy, nếu trồng cây ở chỗ thiếu ánh sáng, lá sẽ vàng dần, do lục lạp không được tạo thành, sau một thời gian

cây có thể chết.

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 

1

2

3

a, d

b, e

c, f