Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Rễ - Sinh 6

Đề bài

Phần tự luân 

Câu 1. Nhiệm vụ chính của rễ cây là gì ? Dựa theo hình dáng bên ngoài của rễ cây, có thể chia rễ thành mấy loại ?

Câu 2  Chức năng của mạch gỗ và mạch rây là gì?

Phần trắc nghiệm 

Câu 3 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các miền của rễ)

Cột B

(Chức năng chính của từng miền)

Trả lời

1. Miền trưởng thành có

các mạch dẫn.

2.  Miền hút có các lông

hút.

3. Miền sinh trưởng.

4. Miền chóp rễ.

a) Hấp thụ nước và muối khoáng.

b) Dẫn truyền.

c) Che chở cho đầu rễ.

d) Làm cho rễ dài ra.

1….

2….

3….

Câu 4 . Hãy tìm những từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong những câu sau :

Nhu cầu nước và ...(1)... khác nhau đối với từng loại cây, các giai đoạn khác nhau trong …(2)... của cây. Trong đời sống của cây, giai đoạn cây sinh trưởng mạnh như mọc cành, đẻ nhánh, sắp ra hoa cần nhiều …(3)... và muối khoáng.

Quá trình hút nước và muối khoáng quan hệ mật thiết với nhau vì muối khoáng được hấp thụ vào ...(4)... và vận chuyển trong cây là nhờ tan trong nước. Nước và muối khoáng hoà tan trong ...(5)..., được lông hút ở rễ hấp thụ chuyển qua vỏ tới ...(6)...

Lời giải

I. Phần tự luận 

Rễ cây giữ cho cây mọc được trên đất, hút nước và muối khoáng hòa tan.

Dựa theo hình thái bên ngoài của các loại rễ, có thể chia rễ thành 2 loại :

-         Rễ cọc : gồm rễ cái to khoẻ, đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa. Ví dụ : rễ cây bưởi, cải, cao su, cây cà phê…

-         Rễ chùm : gồm nhiều rễ con dài gần bằng nhau thường mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm . Ví dụ : rễ cây ngô, lúa, cây hành, tỏi, cau...

Câu 2 

Mạch rây gồm những tế bào có vách mỏng làm nhiệm vụ vận chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây. Mạch gỗ gồm những tế bào có vách hoá gỗ dày, không có chất tế bào, có chức năng chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá.

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3 

1

2

3

4

b

a

d

c

 

Câu 4 

1. muối khoáng

2. chu kì sống

3. nước

4. rễ

5. đất

6. mạch gỗ