Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Sinh sản sinh dưỡng - Sinh 6

Đề bài

Phần tự luận (8 điểm)

Câu 1 (4 điểm). Đối với những cây có hoa, sự sinh sản sinh dưỡng được thực hiện bằng những cách nào ?

Câu 2 (2 điểm). Cách nhân giống nào nhanh nhất và tiết kiệm giống nhất ? Vì sao ?

Câu 3 (2 điểm). Muốn diệt cỏ dại người ta phải làm thế nào ? Vì sao ?

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 4 ( 2 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Những hình thức sinh sản sinh dưỡng tự nhiên nào thường gặp ở cây có hoa ?

A. Sinh sản bằng thân bò, bằng thân rễ.

B. Sinh sản bằng rễ củ, bằng lá.

C. Sinh sản bằng thân củ.

D. Cả A và B.

2. Nhóm nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân bò ?

A. Cây rau má, cây dâu tây, cây khoai lang.

B. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây khoai tây.

C. Lá thuốc bỏng, cây rau muống, cây cỏ gấu.

D. Khoai lang, lá thuốc bỏng, cây gừng.

3. Nhóm nào sau đây gồm toàn những cây có hình thức sinh sản bằng thân rễ ?

A. Cây sắn, cây khoai lang, cây rau má.

B. Cây gừng, cây cỏ tranh, cây cỏ gấu.

C. Lá thuốc bỏng, cây dong ta, cây su hào.

D. Cả A, B và C.

4. Sinh sản sinh dưỡng do người

A. là các hình thức sinh sản sinh dưỡng xảy ra trong tự nhiên mà con người quan sát được.

B. là các hình thức sinh sản sinh dưỡng do con người chủ động tạo ra nhằm nhân giống cây trồng.

C. là các hình thức như : giâm, chiết, ghép, nhân giống vô tính.

D. cả B và C.

Lời giải

Câu 1 (4 điểm).

Đối với những cây có hoa, sự sinh sản sinh dưỡng được thực hiện bằng nhiều cách :

 - Bằng thân hay biến dạng của thân. Ví dụ : Cây rau má, cây dâu tây có dạng thân bò, từ mỗi đốt thân mọc bò trên mặt đất sẽ sinh rễ và mọc thành cây mới. Cây cỏ tranh, cây củ gấu có thân rễ hình củ, từ đó mọc rễ rồi phát triển thành cây mới. Nhiều loại cây khác có thân rễ như gừng, riềng, các loại cỏ... cũng rất phổ biến hình thức sinh sản sinh dưỡng. Từ củ khoai tây (thân biến dạng) có thể mọc chồi rồi phát triển thành cây con.

 - Bằng rễ hay biến dạng của rễ : Rễ một số cây có khả năng mọc ra chồi con đâm lên khỏi mặt đất, từ đó lại ra rễ và phát triển thành cây mới. Ví dụ : rễ cây ngấy, rễ củ cây khoai lang.

 - Bằng lá : Ví dụ : lá cây thuốc bỏng, cây sống đời, cây liên đài... khi rụng xuống đất hoặc gặp điều kiện ẩm thì từ mép lá mọc ra những chồi con rồi phát triển thành cây mới.

Câu 2 (2 điểm).

     Nhân giống vô tính trong ống nghiệm là cách nhân giống cây nhanh nhất và tiết kiệm nhất vì từ một mảnh nhỏ của một loại mô bất kì của cây, thực hiện kĩ thuật nhân giống trong một thời gian ngắn là có thể tạo ra vô số cây giống cung cấp cho sản xuất.

Câu 3 (2 điểm).

      Muốn diệt cỏ dại hại cây trồng phải nhặt bỏ được toàn bộ phần thân rễ ngầm ở dưới đất. Cỏ dại có khả năng sinh sản bằng thân rễ nên chỉ cần sót lại một mẩu thân rễ là từ đó có thể mọc chồi, ra rễ và phát triển thành cây mới rất nhanh.

Phần trắc nghiệm (2 điểm)

Câu 4 ( 2 điểm).

1

2

3

4

D

A

B

D