Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Thân - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận

Câu 1 Thân gồm những bộ phận nào ?

Câu 2 . Dác và ròng là gì ?

Câu 3 . Nước, muối khoáng hoà tan, các chất hữu cơ được vận chuyển bộ phận nào ?

II. Phần trắc nghiệm

Câu 4 . Hãy chọn những nội dung ở cột B sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các loại thân biến dạng)

Cột B

(Đặc điểm, chức năng)

Trả lời

1. Thân củ

2. Thân rỗ

3. Thân mọng nước

a) Nằm trên mặt đất hoặc dưới mặt

đất.

b)      Nằm trong đất, lá vảy không có màu xanh.

c)      Thân chứa nhiều chất lỏng, thân có màu xanh.

d)      Dự trữ chất dinh dưỡng.

e)      Dự trữ nước, quang hợp.

1...

2...

3...

 

Lời giải

Phần tư luận 

Câu 1 

Thân bao gồm :

-  Thân chính : mỗi cây thường có một thân chính, hướng thẳng đứng. Thân chính thường hình trụ (mít, xoài, ổi) cũng có cây hình 3 cạnh (xương rồng ta) hay 4 cạnh (tía tô, bạc hà). Trên thân có là các cành.

-  Cành : cành và thân đều gồm những bộ phận giống nhau (nên cành còn gọi là thân phụ). Đỉnh thân chính và cành có chồi ngọn. Dọc thân và cành có lá, ở kẽ lá là chồi nách.

- Chồi ngọn : nằm ở ngọn thân chính và đầu cành. Mô phân sinh ở đỉnh chồi ngọn, giúp cho thân cây dài ra.

-  Chồi nách : nằm ở kẽ lá (nách lá). Mô phân sinh ở đỉnh chồi nách, giúp cho cành cây dài ra. Chồi nách gồm 2 loại : chồi hoa và chồi lá. Chồi lá phát triển thành lá hoặc cành mang lá. Chồi hoa phát triển thành cành mang hoa hoặc hoa.

Câu 2

Dác là lớp gỗ màu sáng ở phía ngoài gồm những tế bào mạch gỗ sống, có chức năng vận chuyển nước và muối khoáng. Ròng là một lớp gỗ màu thẫm, rắn chắc hơn dác, nằm phía trong, gồm những tế bào chết, vách dày, có chức năng nâng đỡ

cây.

Câu 3

Nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ. Các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch rây.

Phần trắc nghiệm 

Câu 4

1

2

3

a, d

b, d

c, e