Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 1 - Phần Vi khuẩn, Nấm, Địa y - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm). Tại sao không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự ?

Câu 2 (2 điểm). So sánh đặc điểm cấu tạo của rêu với tảo ?

II. Phần trắc nghim (6 điểm)

Câu 3 (3 điểm). Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Vi khuẩn có

A. kích thước rất nhỏ, có thể có nhiều hình dạng khác nhau.

B. kích thước rất nhỏ, có hình dạng giống nhau.

C. kích thước lớn, có nhiều hình dạng khác nhau.

D. kích thước lớn, có hình dạng giống nhau.

2. Nấm giống tảo ở điểm nào ?

A. Cơ thể đều không có dạng rễ, thân, lá, không có hoa, quả và chưa có mạch dẫn ở bên trong.

B. Cùng có chất diệp lục ở trong cơ thể.

C. Cùng có mạch dẫn.

D. Cùng dinh dưỡng bằng cách kí sinh.

3. Mốc trắng dinh dưỡng bằng hình thức nào ?

A. Hoại sinh.

B. Kí sinh.

C. Tự dưỡng.

D. Cả A, B và C.

4. Cấu tạo nấm rơm gồm

A. phần sợi nấm là cơ quan sinh dưỡng.

B. phần mũ nấm là cơ quan sinh sản.

C. phần cuống nấm.

D. cả A và B.

5. Địa y có cấu tạo như thế nào ?

A. Là hình thức cộng sinh giữa tảo và nấm.

B. Là hình thức cộng sinh giữa nấm và vi khuẩn.

C. Là hình thức cộng sinh giữa tảo và vi khuẩn.

D. Là hình thức cộng sinh giữa tảo và cây xanh.

6. Ở nấm, các phiến mỏng chứa rất nhiều bào tử nằm ở

A. dưới mũ nấm.

B. trên mũ nấm.

C. dưới sợi nấm.

D. trên sợi nấm.

Câu 4 (3 điểm). Hãy tìm những từ thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau :

       Vi khuẩn sinh sản …(1)... bằng cách ... (2)... tế bào. Sự phân chia này xảy ra rất nhanh : trong điều kiện thuận lợi, chỉ sau 12 giờ, từ 1 ...(3)... vi khuẩn ban đầu có thể sinh ra tới 10 triệu vi khuẩn mới. Tuy nhiên, trong thực tế có nhiều điều kiện bất lợi đối với vi khuẩn nên chúng cũng bị chết rất nhanh.

Lời giải

I. Phần tự luận (4 điểm)

Câu 1 (2 điểm).

Không thể coi rong mơ như một cây xanh thật sự vì rễ, thân, lá của chúng đều là giả, các bộ phận đó chưa phân biệt các loại mô, đặc biệt chưa có mô dẫn (do đó nó phải sống ở dưới nước) ; bộ phận giống quả chỉ là những phao nổi, bên trong chứa khí, giúp rong mơ có thể đứng thẳng trong nước. 

Câu 2 (2 điểm).

Đặc điểm

Rêu

Tảo

Cơ quan sinh dưỡng

Đã có thân, lá thực sự, rễ giả.

Chưa có rễ, thân, lá thực sự.

Môi trường sống

Ở cạn, nơi ẩm ướt.

Dưới nước.

Hình thức sinh sản

Sinh sản bằng bào tử.

Sinh sản sinh dưỡng hoặc sinh sản hữu tính.

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 3 (3 điểm).

1

2

3

4

5

6

A

A

A

D

A

A

Câu 4 (3 điểm).