Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 12 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I.   TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Hạt gồm những bộ phận nào ?

a. Vỏ, phôi, chất dinh dưỡng dự trữ

b. Vỏ, phôi, lá mầm, thân mầm, chồi mầm

c. Lá mầm, thân mầm, chồi mầm, rễ mầm

d. Phôi, chất dinh dưỡng, lá mầm.

2. Hoa có hạt phấn rơi vào đầu nhuỵ của chính hoa đó.

a. tự thụ phấn            b. giao phấn      c. đơn tính              d. lưỡng tính

3. Hạt hoa sữa, quả chò, quả bồ công anh thuộc cách phát tán nào sau đây?

a. Phát tán nhờ gió                                    b. Phát tán nhờ động vật

c. Tự phát tán                                             d. Cả a, b và c

Câu 2. Hãy đánh dấu X vào ô □ chỉ câu đúng:

□   a. Từ lâu con người đã biết tạo điều kiện thuận lợi cho hoa giao phấn để tăng

khả năng đậu quả.

□   b. Con người có thể chủ động thụ phấn cho hoa làm tăng khả năng tạo quả,

hạt của cây.

□   c. Ở nhiều loại hoa, gió có thể mang phấn của hoa này chuyển đến hoa khác.

□   d. Trong trồng trọt, người ta có thể cho giao phấn giữa các cây khác loài để

tạo giống mới.

Câu 3. Điền từ thích hợp: bào tử, nguyên tán, rễ, thân, lá, mạch dẫn, cuộn tròn ở đầu vào chỗ trống (...) thay cho các số 1,2, 3... trong các câu sau:

Dương xỉ là thực vật đã có.. (1)..... thực sự

Lá non của cây dương xỉ có đặc điểm:... (2).........

Khác với rêu cấu tạo bên trong của cây dương xỉ đã có.. (3)..... chức năng

vận chuyển

Dương xỉ sinh sản bằng.... (4)....... như rêu nhưng khác rêu ở chỗ bào tử phát

triển thành..... (5).......

II.    TỰ LUẬN 

Câu 1. Hoa, quả, hạt thuộc CO’ quan gì ? Nêu chức năng chính của hoa, quả, hạt ?

Câu 2. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió ?

Câu 3. Vì sao người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mây, không bị sứt sẹo và không bị sâu bệnh ?

Lời giải

I.    TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

1

2

3

a

a

a

 Câu 2. Câu đúng: a, b và c

Câu 3.       (1)- thân, rễ, lá,      (2)- cuộn tròn ờ đầu

(3)- mạch dẫn,       (4)- bào tử,                  (5)- nguyên tản

II.    TỰ LUẬN 

Câu 1. - Hoa, quả, hạt thuộc cơ quan sinh sản

- Chức năng chính của mỗi cơ quan:

+ Hoa: thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả

+ Quả: bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

+ Hạt: nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

Câu 2. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

- Hoa thường tập trung ở ngọn cây

- Bao hoa thường tiêu giảm

- Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

- Hạt phấn rất nhiều, nhỏ và nhẹ

- Đầu nhuỵ dài, có nhiều lông

Câu 3. - Người ta chỉ giữ lại làm giống các hạt to, chắc, mẩy, không bị sứt sẹo là hạt khỏe, có nhiều chất dinh dưỡng. Đó là những điều kiện để hạt nảy mầm tốt, cây non khỏe.

-  Hạt không bị sâu bệnh thì cây non sẽ không bị sâu bệnh do đời trước mang theo và đó cũng là những hạt khỏe là điều kiện cho hạt nảy mầm và phát triển tốt.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”