Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 12 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Các loại rễ cây sau đây, loại rễ nào toàn rễ cọc?

a. Cây bạch đàn, cây ổi, cây mít    b. Cây hành, cây xoài, cây đào

c. Cây lúa, cây me, cây mận     d. Cây ớt, cây tỏi tây, cây dừa

2. Rễ chùm thường mọc:

a. Ăn sâu xuống đất

b. Ăn nông gần mặt đất nhưng phát triển rộng

c.  Câu a và b đều đúng

d. Câu a và b đều sai

3. Ở vùng sa mạc, vùng băng giá rất ít thực vật vì:

a.  Ở vùng sa mạc khí hậu khắc nhiệt b. ở vùng băng giá nhiệt độ quá thấp

c.  Cây không thể sống trên cát được d. Gồm a và b

4. Đim khác nhau giữa cây một năm và cây nhiều năm:

a. Cây một năm chỉ sống dưới 1 năm, cây lâu năm sống trên 1 năm (sống nhiều năm)

b. Cây một năm chỉ ra hoa, tạo quả, hạt 1 lần trong đời sống rồi tàn lụi trong khi cây lâu năm ra hoa, tạo quả, hạt nhiều lần ở nhiều năm

c. Câu a và b đều đúng

d. Câu a và b đều sai.

Câu 2. Em hãy chú thích hình sơ đồ và cho biết tên sơ đồ?

        

Các từ chọn

Trả lời

a. Nhân

b. Vách tế bào

c. Lục lạp

d. Chất tế bào

e. Không bào

f. Màng sinh chất

g. Vách tế bào bên cạnh

1………..

2………

3..........................

4............

5 ...........

6............

   
   

7............

                 

II.TỰ LUẬN 

Câu 1. Mô là gì? Kể tên một số loại mô thực vật.

Câu 2. Rễ gồm mấy miền ? Chức năng của mỗi miền ?

Câu 3. Trình bày thí nghiệm để biết cây dài ra do bộ phận nào ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1.

1

2

3

4

a

b

d

c

 Câu 2. Sơ đồ cấu tạo tế bào thực vật

1

2

3

4

5

6

7

b

f

d

a

c

c

g

II. TỰ LUẬN

Câu 1. - Mô là một nhóm tế bào có hình dạng, cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.

- Một số loại mô thực vật: Mô phân sinh ngọn, mô mềm, mô nâng đỡ.

Câu 2. Các miền của rễ và chírc năng:

Rễ gồm 4 miền:

- Miền trưởng thành (gồm các bó mạch) có chức năng dẫn truyền

- Miền hút (có các lông hút) hấp thụ nước và muối khoáng

- Miền sinh trưởng (có các tế bào có khả năng phân chia) làm cho rễ dài ra

- Miền chóp rễ che chở cho đầu rễ.

 Câu 3. - Thí nghiệm:

+ Gieo hạt đậu vào khay có cát ẩm cho đến khi cây ra lá thật thứ nhất

+ Chọn 6 cây đậu cao bằng nhau. Ngắt ngọn 3 cây (ngắt từ đoạn có 2 lá thật )

+ Sau 3 ngày đo lại chiều cao của 3 cây ngắt ngọn và 3 cây không ngắt ngọn.

Tính chiều cao bình quân của mỗi nhóm.

+ Ghi kết quả đã đo được vào bảng.

- So sánh chiều cao của 2 nhóm cây trong thí nghiệm: ngắt ngọn và không ngắt ngọn. Ta thấy nhóm cây không ngắt ngọn cao hơn so với nhóm cây ngắt ngọn.

-   Từ thí nghiệm trên rút ra kết luận: Thân dài ra do sự phân chia tế bào ở mô phân sinh ngọn.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”