Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 13 - Học kì 2 - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ là ?

 a. Hoa có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm.     b. Đầu nhuỵ có chất dính

 c. Hạt phấn to và có gai                                  d. Cả a, b và c

2. Ở những hoa đơn tính và những hoa lưỡng tính có nhị và nhuỵ không chín cùng một lúc, sự thụ phấn của chúng buộc phải thực hiện giữa các hoa. Đó là:

a. Hoa tự thụ phấn                                    b. Hoa giao phấn

c. Hoa đon tính                                          d. Hoa lưỡng tính

3. Hạt hoa sữa, hạt thông, quả đậu bắp thuộc cách phát tán nào sau đây ?

a. Phát tán nhờ gió                                    b. Phát tán nhờ động vật

c. Tự phát tán                                             d. Cả a, b và c

4. Thế nào là sinh sản hữu tính ?

a. Là hình thức sinh sản có sự kết hợp giữa tế bào sinh dục đực với tế bào sinh dục cái

b. Là hỉnh thức sinh sản có sự tham gia của cơ thể đực và cơ thể cái

c. Là hình thức sinh sản không có sự tham gia của yếu tố đực và yếu tố cái

d. Cả b và c.

5. Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt chứa trong:

a. lá mầm hoặc trong phôi nhũ                  b. lá mầm

c. lá mầm hoặc trong thân mầm                d. phôi nhũ

6. Phôi của hạt gồm những bộ phận nào ?

a. Chồi mầm, lá mầm, phôi nhũ, chất dinh dưỡng

b. Rễ mầm, chất dinh dưỡng, lá mầm, thân mầm.

c. Rễ mầm, thân mầm, chồi mầm, lá mầm

d. Thân mầm, chồi mầm, lá mầm, chất dinh dưỡng.

Câu 2. Hãy đánh dấu X vào ô n chỉ câu đúng:

□  a. Thụ phấn là hiện tượng hạt phấn tiếp xúc với đầu nhuỵ

□  b. Đầu nhuỵ có chất dính. Đây là một đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió.

□  c. Tiếp theo thụ phấn là hiện tượng thụ tinh để dẫn đến kết hạt và tạo quả

□  d. Sau thụ tinh, noãn phát triến thành hợp tử, hợp tử phát triển thành phôi.

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Tìm những điểm giống nhau và khác nhau giữa các hạt của cây Hai lá mầm và hạt của cây Một lá mầm ?

Câu 2. Cơ quan sinh sản của cây gồm những bộ phận nào ? Nêu đặc điểm và chức năng chính của từng bộ phận đó ?

Câu 3. Vai trò của con người trong việc thụ phấn ?

Lời giải

I.  TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

1

2

3

4

5

6

d

b

d

a

a

c

 Câu 2. Câu đúng: a và c

II. TỰ LUẬN 

Câu 1. * Giống nhau:

- Hạt gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ

- Vỏ hạt: có chức năng bao bọc và bảo vệ hạt

- Phôi gồm: chồi mầm, lá mầm, thân mầm, rễ mầm

*Khác nhau:

- Cây Hai lá mầm phôi của hạt có hai lá mầm, Cây Một lá mầm phôi của hạt chỉ có một lá mầm.

- Chất dinh dưỡng dự trữ của hạt Hai lá mầm chứa ở lá mầm, chất dinh dưỡng dự trữ của hạt Một lá mầm chứa ở phôi nhũ.

Câu 2. - Cơ quan sinh dưỡng của cây gồm: hoa, quả, hạt

- Đặc điểm và chức năng chính cùa hoa, quả, hạt:

 

Chức năng chính

Đặc điểm chính

Hoa

Thực hiện thụ phấn, thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Mang các hạt phấn chứa tế bào sinh dục đực và noãn chứa tế bào sinh dục cái

Quả

Bảo vệ hạt và góp phần phát tán hạt

Gồm vỏ quả và hạt

Hạt

Nảy mầm thành cây con, duy trì và phát triển nòi giống

Gồm vỏ, phôi và chất dinh dưỡng dự trữ.

Câu 3. * Vai trò của con người trong việc thụ phân:

-  Con người có thể chủ động giúp cho hoa giao phấn làm tăng sản lượng quả và hạt

Tạo được những giống lai mới có phẩm chất tốt và năng suất cao


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”