Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 19 - Học kì I - Sinh 6

Đề bài

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1. Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

1. Chất hữu cơ trong cây xanh được  hình thành từ những chất nào ?

A. Từ ánh sáng và chất điệp lục

B. Từ nước, muối khoáng và khí cacbônic

C. Từ chất diệp lục, nước và khí cacbônic

D. Từ nước, muối khoáng, ánh sáng và chất diệp lục

2. Những nhóm cây nào trong các nhóm cây sau ưa mọc nơi nhiều ánh sang

A. Cây đa, cây xà cừ, cây phi lao, cây nhãn, cây lúa

B. Cây  mít, cây ngô, cây rau lốt, cây thông, cây bưởi

C. Cây lim, cây ráy, cây trầu, cây khoai lang, cây táo

D. Cả  a, b và c.

3. Đặc điểm chung của cơ thể sống là gì?

   1. Lớn lên

   2. Sinh sản

   3. Di chuyển

   4. Lấy các chất cần thiết

   5.  Lấy các chất khí (ôxi, nitơ, cacbônic) từ môi trường.

   6. Loại bỏ những chất không cần thiết

   7. Không cỏ khá năng sinh sản.

a. 1. 2. 3. 4. 6        b. 2. 4, 5. 6. 7       c. 1. 3, 4, 6. 7         d.  2. 3. 4. 5. 6

Câu 2. Hãy sắp xếp đặc điểm của loại rễ tương ứng với từng loại rễ (rễ cọc và rễ chùm).

Các loại rễ

Các đặc điểm

Kết quả

1. Rễ cọc

2. Rễ chùm

a. Rễ cái to, khỏe đâm sâu xuống đất và nhiều rễ con mọc xiên

b. Gồm nhiều rễ to, dài bằng nhau

c. Rễ mọc toả ra từ gốc thân thành một chùm

d. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều rễ bé hơn nữa

1…………

2…………

II. TỰ LUẬN

Câu 1. Hãy nêu vai trò của nước và muối khoáng đối với cây.

Câu 2. Sự lớn lên và sự phân chia của tế bào có ý nghĩa gì đối với thực vật ?

Lời giải

I. TRẮC NGHIỆM 

 Câu 1.

1

2

3

b

a

a

 Câu 2

1

2

a, d

b, c

 II. TỰ LUẬN 

Câu 1. Vai trò của nước và muối khoáng đối với cây:

 - Nước: nước rất cần cho các hoạt động sống của cây, cây thiếu nước thì các quá trình trao đổi chất có thế bị ngừng trệ và cây chết. Nhu cầu nước của cây luôn luôn thay đồi tuỳ thuộc vào các loài cây, các thời kì phát triển của cây và điều kiện sống (nhất là thời tiết).

- Muối khoáng: muối khoáng cũng rất cần thiết cho sự sinh trưởng và phát triển của cây. Cây cần nhiều loại muối khoáng khác nhau (muỗi đạm, muồi lân,  muối kali). Nhu cầu muối khoáng cùa cây cùng cũng thay đổi tùy thuộc vào các loài cây và các thời kì phát triển của cây. Ví dụ: cây trồng lấy quả, lấy hạt (lúa, ngô, cà chua…) cần nhiều phôtpho và nitơ, cây trồng lấy than lá (các loại rau, đay, gai…) cần nhiều đạm và cây trồng lấy củ (khoai lang, củ cải, cà rốt... ) thì cần nhiều kali…..

Câu 2. Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.


Quote Of The Day

“Two things are infinite: the universe and human stupidity; and I'm not sure about the universe.”