Đề kiểm tra 45 phút - Đế số 2 - Phần Các nhóm thực vật - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận 

Câu 1 So sánh với cây có hoa, rêu có gì khác ?

Câu 2 . Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện nào ? Cơ thể của chúng có gì khác so với thực vật ở nước ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 3. Chọn những từ phù hợp trong các từ : a) mạch dẫn, b) nguyên tản, c) rễ, d) thân, e) lá, f) ẩm ướt, g) bào tử, h) Hạt trần, i) lá noãn, k) hạt rồi điền vào chỗ trống trong những câu sau :

 1. Rêu là những thực vật đã có … , … nhưng cấu tạo vẫn đơn giản : thân không phân nhánh, chưa có ... và chưa có ... chính thức. Tuy sống trên cạn nhưng rêu chỉ sống được ở môi trường …

 2. Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có ... , ... , ... thật và có ... Chúng sinh sản bằng ... , ... mọc thành … và cây con mọc ra từ ... sau quá trình thụ tinh.

 3. Cây thông thuộc ngành..., là nhóm thực vật có cấu tạo phức tạp : thân gỗ, có ... Chúng sinh sản bằng .. . nằm lộ trên các ... hở. Chúng chưa có hoa và quả.

Câu 4 Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Nhóm nào là những thực vật đã có rễ, thân, lá thật và có mạch dẫn, sinh sản bằng bào tử, bào tử mọc thành nguyên tản rồi thành cây con ?

A. Dương xỉ.                     B. Hạt kín.

C. Rêu.                             D. Hạt trần.

2. Nhóm nào là những thực vật có đặc điểm đặc trưng là sinh sản bằng hạt nằm lộ trên các lá noãn hở ?

A. Dương xỉ.                      B. Hạt kín.

C. Rêu.                             D. Hạt trần.

3. Cơ quan sinh sản của thông là

A. nón.                                B. hoa.

C. quả.                                D. cả B và C.

4. Nhóm nào sau đây gồm toàn cây thuộc nhóm Quyết ?

A. Cây dương xỉ, cây rau bợ, cây lông cu li.

B. Cây tổ diều, cây rêu, cây lạc.

C. Cây bòng bong, cây vạn niên thanh, cây thông.

D. Cây mít, cây vạn tuế, cây tóc tiên.

Lời giải

I. Phần tự luận 

Câu 1 

Đặc điểm

Rêu

Cây có hoa

Cơ quan sinh dưỡng

Đã có thân, lá thực sự, rễ giả. Thân và lá chưa có mạch dẫn.

Đã có rễ, thân, lá thực sự. Đã có mạch dẫn.

Môi trường sống

Ở cạn, nơi ẩm ướt.

Phân bố đa dạng ở khắp nơi.

Hình thức sinh sản

Sinh sản bằng bào tử.

Sinh sản sinh dưỡng hoặc sinh sản hữu tính.

 

Câu 2

Thực vật ở cạn xuất hiện trong điều kiện :

- Các lục địa mới xuất hiện, diện tích đất liền mở rộng.

- Khí hậu còn nóng và ẩm.

-  Khí hậu trở nên khô và lạnh hơn.

Cơ thể phân hoá thành các cơ quan và mô khác nhau (đặc biệt là mô dẫn), thực hiện các chức năng phù hợp với môi trường cạn.

- Cơ quan sinh sản cấu tạo phức tạp dần.

-  Trong quá trình sinh sản xuất hiện phôi (từ thực vật hạt kín) phôi được bảo vệ trong hạt.

Phần trắc nghiệm 

Câu 3 

1

2

3

d, e, a, c, f

c, d, e, a, g, g, b, b

h, a, k, i

Câu 4 

1

2

3

4

A

D

A

A