Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Đại cương - Sinh 6

Đề bài

I. Phần tự luận

Câu 1 Thực vật có hoa có các loại cơ quan nào ?

Câu 2 Thực vật học có nhiệm vụ gì ?

Câu 3 . Sinh vật trong tự nhiên gồm những nhóm lớn nào ?

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4 . Hãy chọn những nội dung ở cột B, C sao cho phù hợp với cột A rồi điền vào cột trả lời.

Cột A

(Các loại cơ quan)

Cột B

(Thực hiện chức năng)

Cột C

(Các bộ phận của cây có hoa)

Trả lời

1. Cơ quan sinh

dưỡng

2. Cơ quan sinh sản

 

A. Nuôi dưỡng.

B. Duy trì và phát

triển nòi giống.

a) Rễ

b) Thân

c) Hoa

d) Quả

e) Hạt

f)  Lá

1...

2...

 

Lời giải

I. Phần tự luận 

Câu 1 

Thực vật có hoa gồm có hai loại cơ quan :

-      Cơ quan sinh dưỡng bao gồm rễ, thân, lá có chức năng nuôi dưỡng cây.

-       Cơ quan sinh sản bao gồm hoa, quả, hạt có chức năng duy trì và phát triển nòi giống.

Câu 2

Thực vật học có nhiệm vụ :

-        Nghiên cứu tổ chức cơ thể cùng các đặc điểm hình thái, cấu tạo, các hoạt động sống của thực vật.

-       Nghiên cứu sự đa dạng của thực vật và sự phát triển của chúng qua các nhóm thực vật khác nhau.

-      Tìm hiểu vai trò của thực vật trong thiên nhiên và trong đời sống con người.

Câu 3 

Sinh vật trong tự nhiên rất phong phú và đa dạng, bao gồm những nhóm lớn sau : vi khuẩn, nấm, thực vật và động vật. Chúng sống ờ nhiều môi trường khác nhau, có quan hệ mật thiết với nhau và với con người.

II. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 4 

1

2

A - a, b, f

B - c, d, e