Đề kiểm tra 45 phút - Đề số 2 - Phần Hoa và sinh sản hữu tính - Sinh 6

Đề bài

Phần tự luận 

Câu 1. Thụ tinh là gì ? Sự thụ tinh diễn ra khi nào ? Kết quả của nó là gì ? Muốn có hiện tượng thụ tinh phải cần có những điều kiện gì ?

Câu 2 (2 điểm). Hoa bao gồm những bộ phận chính nào ? Bộ phận nào là quan trọng nhất ?

Câu 3 . Những cây có hoa nở về ban đêm như : nhài, quỳnh, dạ hương có đặc điểm gì thu hút sâu bọ ?

Phần trắc nghiệm

Câu 4. Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất.

1. Các bộ phận chính của hoa bao gồm :

A. đế hoa, hạt phấn, noãn.

B. đài, tràng (cánh hoa), nhị và nhuỵ.

C. , tràng, chỉ nhị, nhuỵ.

D. đế hoa, cuống hoa, nhị và nhuỵ.

2. Hoa đơn tính là hoa

A. có đài, tràng.

B. có đài, nhuỵ.

C. có đài, tràng, nhị, nhuỵ.

D. thiếu nhị hoặc nhuỵ.

3. Thế nào là hoa lưỡng tính ?

A. Hoa có đủ nhị và nhuỵ.

B. Hoa có đài, tràng, nhị.

C. Hoa có đài, tràng, nhuỵ.

D. Hoa có đế hoa, đài, tràng.

4. Căn cứ vào cách xếp hoa trên cây, có thể chia hoa thành hai nhóm là

A. hoa đực, hoa cái.

B. hoa đơn tính, hoa lưỡng tính.

C. hoa mọc đơn độc, hoa mọc thành cụm.

D. hoa tự thụ phấn, hoa giao phấn.

Lời giải

I. Phần tự luận 

Câu 1 

Tại noãn, tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành một tế bào mới gọi là hợp tử. Đó là hiện tượng thụ tinh. Ở cây có hoa có hiện tượng thụ tinh kép. Sinh sản có hiện tượng thụ tinh là sinh sản hữu tính.

Sự thụ tinh là giai đoạn tiếp theo của sự thụ phấn. Kết quả của sự thụ tinh là sự hình thành hạt và quả.

Muốn có hiện tượng thụ tinh phải có hiện tượng thụ phấn nhưng hạt phấn phải được nảy mầm. Vậy thụ phấn là điều kiện cần cho thụ tinh xảy ra.

Câu 2 

Hoa bao gồm các bộ phận chính : đài, tràng, nhị và nhuỵ. Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ. Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc của cánh hoa khác nhau tuỳ loại. Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực, nhuỵ có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dục cái.

Nhị và nhuỵ là cơ quan sinh sản chủ yếu của hoa và là bộ phận quan trọng nhất.

Câu 3

- Các hoa nở về ban đêm như hoa nhài, hoa quỳnh, hoa dạ hương thường có màu trắng có tác dụng làm cho hoa nổi bật trong đêm tối khiến sâu bọ dễ nhận ra.

- Những hoa này còn có mùi thơm rất đặc biệt cũng có tác dụng kích thích sâu bọ tìm đến mặc dầu chúng có thể chưa nhận ra hoa.

II. Phần trắc nghiệm 

Câu 4

1

2

3

4

B

D

A

C